04 / 07 / 2022

Pcr Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Pcr Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Livio Manzini, Atilla Uncu, Gökhan Demir ve Bekir Öktenoğlu ortaklığında kuruldu.Pcr Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Livio Manzini, Atilla Uncu, Gökhan Demir ve Bekir Öktenoğlu ortaklığında kuruldu.

Pcr Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a. Her türlü hurda ve atık kağıt, metal, plastik, pet şişe, sert plastik, lastik, kauçuk, cam gibi tüm geri dönüşümlü atık ve hurdaların, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılarak ticaretini yapmak, bunları toplamak ve toplattırmak, ayrıştırmak ,hammaddeye dönüştürmek ,yurt içinden ve yurt dışından satın almak, satın alınan atık ve hurdaların geri dönüşümünü sağlamak ve bu amaçla fabrika, tesis, toplama, ayrıştırma alanları ve depolar kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. Her türlü hurda ve atık kağıt, metal, plastik, pet şişe, sert plastik, lastik, kauçuk, cam gibi tüm geri dönüşümlü atık ve hurdaların, hammaddeye dönüştürerek yurt içine ve yurt dışına satışını yapmak. c. Her türlü evsel ve endüstriyel atığın arıtımı için gerekli kimyasal ve bakteriyel ürünlerin kullanımı, üretimi, ithalatını ve ihracatını yapmak. d. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere bilcümle kimyevi maddelerin ithalat ve ihracatı ile yurtiçinde alımı, satımı ve imalatını yapmak. e. Her türlü organik atıktan biyolojik enerji hammaddesi, biyogaz ve biyolojik gübre elde etmek ve bu işlerle ilgili tesis, makine, ekipman üretmek, temin etmek, inşa etmek ve kullanmak. f. Her türlü endüstriyel sıvı ve katı atıkları için bölgesel toplama ve arıtma merkezlerinin kurulması ve ilgili araştırma, geliştirme, plan, proje, uygulama çalışmaları yapmak ve merkezi atık depolama, arıtma ve geri kazanılması ile ilgili tesis, makine, ekipman üretmek, temin etmek, inşa etmek ve kullanmak. g. Şirketin her türlü faaliyetiyle ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak ve yaptırmak. h. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere ardiyecilik ve depoculuk yapmak. Tarım ürünlerinin, meşrubatların, gıda mamullerinin ve tüm alkollü içkilerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, geliştirilmesi ve kurulması konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak i. Amaç ve konusu çerçevesinde kişilere teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, j. Amaç ve konusu çerçevesinde üçüncü kişilere teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, k. Konusu ile ilgili bakım ve eğitim hizmetleri vermek l. Konusu ile ilgili satış üniteleri işletmek m. Amaç ve konusu ile ilgili teçhizat ve yedek parça stoku yapmak n. Amaç ve konusu ile ilgili olarak şişeleme, ambalajlama, kutulama tesisleri kurmak, pazarlama ağı kurmak, bayilikler oluşturmak, ve satın almak, her türlü hammadde, sair mamul madde, yardımcı madde, emtia malzeme ve eşya ile bu malzemelerin imalatında kullanım her türlü makine yedek parçalarının alımı satımı ithalatını ve ihracatını yapmak, o. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, p. Gerektiğinde Şirketin mamullerinin teşhir ve satışı için teşhir ve satış yerleri ihdas etmek, q. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapmak, r. Konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme, cihaz, komple tesisler, makine ve cihazlar veya hizmet ithal etmek, ihraç etmek, tesis etmek, satış veya dağıtımını gerçekleştirmek, s. Şirket konusuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak, t. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek ve bu meyanda kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç almak, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek., u. Amaç ve konusu ile ilgili seyahat acenteleri kurmak kurulmuş acentelere ortak olmak, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, v. Amaç ve konusu ile ilgili kara,hava, ve deniz dahil her türlü taşıtlar edinmek, kiralamak , satmak her türlü tasarrufta bulunmak ve şehir içi,şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak, w. Amaç ve konusu ile ilgili ihaleler katılmak ,ihale açmak, taahhütte bulunmak x. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve dışında temsilcilik, distribütörlük ve bayilik işlemleri yapmak, şube veya irtibat büroları açmak, y. Amaç ve konusu ile ilgili olarak faydalı olacağı düşünülen her türlü ticari ve sair muamele ve işlemleri yapmak, anlaşmaları akdetmek ve düzenlemelere katılmak, z. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, ihtira beratı, know-how, imtiyaz, alameti farika, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralmak, tescil ettirmek, terkin ettirmek, kiralamak, devretmek ve kullanmak bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak, aa. Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri istihsal etmek kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler almak, bb. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü menkul veya gayri menkul malı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, mülkiyetinde ve zilyedliğinde bulundurmak, rehin, ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, tapu kütüğü ile ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve şirket lehine alınan her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.