Pendik Belediyesi'nden 29 milyon TL'ye satılık arsa!

Pendik Belediyesi'nden 29 milyon TL'ye satılık arsa! Pendik Belediyesi'nden 29 milyon TL'ye satılık arsa!

Pendik Belediyesi turizm, ticaret, konut imarlı arsasını 29 milyon 184 bin TL'ye satışa çıkardı. Arsanın ihalesi 24 Mart 2015 'te saat 14:30'da yapılacak.

Pendik'te bulunan turizm, ticaret, konut imarlı arsa Pendik Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Arsaya 29 milyon 184 bin TL değer biçildi.


İhalesi, 24 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da, Batı Mahallesi, 23 Nisan Caddesi No:11 Pendik Belediye Binası, 5.kat Encümen Odasında, kapalı teklif usulüyle yapılacak.


İhale ilanı:


TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale "Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00.(Beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden (4.Kat) temin edilebilir.


Bölge Ada : Batı 86472


Parsel Parsel Alanı (m1): 7.118,27


İmar Durumu: Turizm + Ticaret + Konut(TİCTK)


Muhammen Bedeli : 29.184.907,00.(yirmidoktuzmilyon yüzseksendörtbin dokuzyüzyedi TL)


Geçici Teminat: 875.543,00 (sekizyüzyetmişbeşbin beşyüzkırksekiz TL)


İhale gün ve saati: 24.03.2015 Salı Saat:14.30

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Turizm + Ticaret + Konut (TİCTK) alanında kalmaktadır. E:2.50, Taks:0.50, Y ençok:15 kattır. Bu alanlarda % 40 oranında konut kullanımına yer verilecek olup, diğer kullanım oranları serbesttir.

3- İdare, İhale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın İhalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;


A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli İmza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,


B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden {Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi

- Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu -yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı ytl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,


C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

S- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve öze! finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).


6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta iîe gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


İhale dosyası için tıklayın