03 / 10 / 2022

Pim Turizm Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Pim Turizm Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi, Mert Zabıtçı tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat' ta İstanbul, Beşiktaş, A.Adnan Saygun Caddesi' nde kuruldu.Pim Turizm Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi, Mert Zabıtçı tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Beşiktaş, A.Adnan Saygun Caddesi'nde kuruldu. 


Pim Turizm Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumları sanayi tesisleri sosyal ve turistik tesisler tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalarını belirli bir tarihteki muhtemel değerlemenin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme raporları hazırlamak. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü seyahat ve turizm acenteleri kurmak, işletmek, devretmek, devralmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, devamlı ve/veya geçici ortaklıklar tesis etmek. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek ve almak.   Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğinde makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak. Her türlü hava , deniz, kara, vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, alt kiracılık sözleşmeleri yapmak, günlük, haftalık, aylık ve başkaca her türlü süreli alt kiralama ve/veya kullandırma v.b. sözleşmeleri yapmak, kiralamak, kiraladığı veya satın aldığı veya başkaca bir surette kullanım hakkı kullanım hakkı elde ettiği gayrimenkulleri yerli ve yabancı turistlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanmak ve kullandırmak, gerektiğinde almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde başkaca her türlü hakları iktisap etmek, şirketin sahibi bulundu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde 3. kişiler lehine her tür ve şekilde rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek, gerektiğinde rehin ve ipotekleri fek etmek, kısacası ipotek almaya vermeye fek etmeye , şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmeye yetkilidir. her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları ve bunlara benzer tüm işlemleri gerçekleştirmek. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak.  Şirketin amaçlarından herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için nakdi veya ayni iç veya dış, orta veya uzun vadelerde krediler almak, kredi anlaşmaları imzalamak, yabancı para ve faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanacak finansal riskleri önlemek için işlemler yapmak, her türlü ticari senetler ihdas etmek, bunları  kabul, tahsil, tediye ve cirosunu yapmak, her türlü cirosunu yapmak , her türlü  alacağını temlik etmek , başka gerçek veya tüzel kişiler lehine kefalet vermek, her türlü teminatı almak ve vermek. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıkta bulunmak. Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.


Pim Turizm Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi adres: Beşiktaş, A.Adnan Saygun Caddesi, M.Salih Rüştü Bey Sokak No:9/43 Ulus 
Geri Dön