Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu! Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi, Mehmet Sina Afra Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 20 Mayıs'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde kuruldu.

Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi, Mehmet Sina Afra Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 20 Mayıs'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde kuruldu. 


Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi iş konusu; 3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun başlıcaları şunlardır: a Her türlü gayrimenkul  alım satım danışmanlığı,aracılığı ve simsarlığı yapmak.  b.Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. c.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. d.Gerekli izin işlemlerinin tamamlanması kaydıyla gayrimenkul yatırım fonu kurulması, mevcut bir fona ortak olunması veya işletilmesi. 3.2 Şirket, yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirmek için; a. Kurulmuş veya kurulacak,herhangi bir konuda faaliyet göst eren yerli veya yabancı her türden şirketin sermayesine katı labilir.Ortak girişimlerde bulunabilir. Aracılık yapmamak ka ydıyla bunların hisse senetlerini,intifa senetlerini ve tahv illerini satın alabilir. b. Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyet için bulunan ihtira haklarını ve berat larını alameti ferikaları,lisans ve imtiyazları, ticaret ünv anlarını, iktisap etmek,kullanmak, almak, satmak,kiralamak,devretmek ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle işbirli ği yapabilir. c. Yerli veya yabancı holdinglerle yahut diğer şirketlerle v eya hakiki şahıslarla kısa yahut uzun süreli adi ortaklıklar  tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir,mali s orumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.  d. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yürürlükteki hukuka uy gun olarak kredi alabilir,yabancı sermaye ile yurt içinde yu rt dışında işbirliği yapabilir. Yukarıda gösterilen muamelel erden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilm ek istendiği taktirde Genel Kurulun olumlu kararıyla bu işl ere girişebilir.  e. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller  alabilir, bunları satabilir, başkasına kiraya verebilir yahu t başkalarından kiralayabilir, üzerlerinde intifa,irtifak,sü kna,üst  hakkı tesis edebilir,Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni  veya gayri maddi haklarla ilgili  her türlü iltizami ve tasa rrufi işlemleri yapabilir.  f. Amaç ve konusu ile ilgili olarak,ticari münasebette bulun duğu şirketler ve yavru şirketler ile borç-alacak münasebetl erinde bulunabilir.Hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni yahut şahsi her türlü teminat,kefalet,ipotek alabilir yahut verebilir,al dığı veya verdiği ipotekleri fek edebilir.  g. Şirket, kendisinin veya iştiraki bulunan şirketlerinin fa aliyet konusuna giren alanlarda know-how ve good will gelişt irebilir, patent, marka ve diğer sınai mülkiyet hakları edin ebilir, bunları tescil ettirebilir, lisans alabilir ve verebilir.  h. Kanunen yasaklanmamış hertürlü ticari faliyetlerde bulun abilir.   


Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Eylül Sokak No:6