Revizyon imar planı itiraz davası!

Revizyon imar planı itiraz davası! Revizyon imar planı itiraz davası!

Planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plana revizyon imar planı deniyor. Planın taşınmaz lehine olduğu düşünüldüğünde dava açılabiliyor. İşte, revizyon imar planı itiraz davası!

Revizyon imar planı itiraz davası!

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanan, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plana, imar planı deniyor. Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucunda düzenlenen yeni plan ise revizyon imar planı olarak karşımıza çıkıyor.


Revizyon imar planı sınırları,  yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirleniyor. Plan, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılıyor ya da yaptırılıyor.  Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de aynı usullere tabi tutuluyor. 


Revizyon imar planı itiraz.. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen arsa ve arazi düzenlemesine yönelik parselasyon işleminden Kanun’un 19/1. maddesinde belirtilen bir aylık askı süresi içerisinde haberdar olunması ve uygulamanın taşınmaz maliki aleyhine olduğunun tespiti halinde düzenlemeyi yapan Belediye veya Valiliğe (plan-uygulama yapan idareye) itiraz edilebiliyor.


Belediye ve valilik yada imar planı yapma yetkisine sahip idareler tarafından yapılan düzenlemeler için süresi içerisinde imar düzenlemesinin iptali için idari yargıda dava açılabiliyor.İlan edilen parselasyon işlemine karşı bir aylık askı süresi içinde itiraz edilmesi halinde, belediyelerin cevap verme süresi askı süresinin bitiminden itibaren başlamış sayılıyor.Eğer belediye/valilik itiraza ilan tarihinin son gününü izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap vermez ise talep reddedilmiş sayılıyor. Bu hususla ilgili açıklamalara İdari Yargılama Usulü Kanunu'da yer veriliyor. İlgili kanun maddeleri aşağıda yer alıyor;İdari Yargılama Usulü Kanunu

Dava açma süresi: 

Madde 7 – 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 


2. Bu süreler; 

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, 

 

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; 

Tarihi izleyen günden başlar. 

 

3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar. 

 

4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. 


Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz


Yukarıda yer alan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi gereğince, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu belirtiliyor.


Aynı kanunun 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.


Üst makamlara başvurma: 

Madde 11 – 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

 

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 

 

İptal ve tam yargı davaları: 

Madde 12 – İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. Revizyon imar planını kim yapar?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com

pus