Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi, Eren Tutan ve Emre Tutan ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Sancaktepe, Abdurrahman Güleryüz Caddesi'nde kuruldu.


Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi, Eren Tutan ve Emre Tutan ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Sancaktepe, Abdurrahman Güleryüz Caddesi'nde kuruldu.


Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya işlettirmek, b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak,  c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,  d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,  e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiyede avlanmalarına aracılık etmek,  f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiyenin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektirmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, g. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,  h. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,  i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek,  j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettirmek, k. Şirket iştigal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında satmak, l. Her nevi deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek.


Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Abdurrahman Güleryüz Caddesi, Bahriye Sokak 8