Reysaş GYO'nun dönem kazancı 23 milyon 269 bin 812 lira olarak belirlendi!

Reysaş GYO'nun dönem kazancı 23 milyon 269 bin 812 lira olarak belirlendi!

Reysaş GYO'nun dönem kazancı 23.269.812,72 lira olarak belirlendi. SPK'ya göre ise 23.172.170,00 lira...


REYSAŞ GYO TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE; 

 

    Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2012 tarihinde saat 11:30'da Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, genel kurul toplantısında kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.    Söz konusu toplantıda;   * 2011 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına,   * Ortakların onayına sunulan Şirket Kar Dağıtım Politikasının kabulüne ve 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarda Şirketin VUK' a göre hazırlanmış 2011 yılı mali tablolarında ve UFRS' ye göre hazırlanan mali tablolarda oluşan dönem karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar görüşülerek, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara beher hisseleri başına % 11,76 bedelsiz kar payı dağıtımın yapılması için Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine,   * Şirketin 2012 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak seçilmesine,   * Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,   * Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;  Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeleri", Madde 6 "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 " Toplantıda Komiser Bulunması" Madde 31 "İlanlar", Madde 36 " Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin onaylanmasına, (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.)   * Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden,  (A) Grubu imtiyazlı pay sahibi Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından toplantı öncesinde sunulan sözlü önerge uyarınca (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Durmuş DÖVEN (İcracı), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sayın Egemen Döven (icracı), Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ali Ergin Şahin (icracı değil),Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Emel Oguray (icracı değil) ve Bağımsız Üye olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere ise Sayın İsmet Öztanık ve Sayın Mert  Zabıtçı' nın (icracı değil) seçilmelerine,   * Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın İsmet Öztanık ve Sayın Mert  Zabıtçı' nın Denetim Komitesi üyeleri olarak atanmalarına,   * Denetçi olarak ise 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Gökhan Önüt' ün seçilmesine,   * Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10 kapsayan 17.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 25.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine    oy birliği ile karar verilmiştir.     Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.     KAR ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ