Riskli yapı yıkılma zamanı!

Riskli yapı yıkılma zamanı! Riskli yapı yıkılma zamanı!

Ekonomik ömrünü tamamlayan riskli yapılarını yıktırıp, yeniden inşa etmek ve bu süreçte Bakanlığın sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak isteyenler risk raporu alabiliyor. Peki, riskli yapı yıkılma zamanı ne zaman?Riskli yapı yıkılma zamanı!

Ekonomik ömrünü tamamlayan riskli yapılarını yıktırıp, yeniden inşa etmek ve bu süreçte Bakanlığın sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak isteyenler, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara risk tespiti yaptırabiliyor.


Risk raporu için maliklerden 1 kişinin bile müracaat etmesi yeterli oluyor. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gerekli oluyor. Peki, riskli yapı yıkılma zamanı ne zaman?


Riskli yapı yıkılma zamanı..

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor. 


Riskli yapıların verilen süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.


Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.


Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.


Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.


Riskli yapı kredisi veren bankalar!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com