29 / 01 / 2023

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2 blok inşaatın yapım işi ihalesi!

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2 blok inşaatın yapım işi ihalesi!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnş. Tic. Anonim Şirketi tarafından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap ikinci kısmına ait bölümünde yer alan 2 blok inşaatın yapım işi 66 milyon 121 bin 395 bin TL'ye ihale ediliyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnş. Tic. Anonim Şirketi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap ikinci kısmına ait bölümünde yer alan 2 blok inşaatın yapım işini 66 milyon 121 bin 395 bin TL'ye ihale ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnş. Tic. Anonim Şirketinden:

Madde 1.1- İhalenin Konusu yapım işinin niteliği,türü ve miktarı: Şirketimize ait aşağıda bilgileri verilen, SAHABİYE Mahallesinin 6306 sayılı Alet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince “ Riskli Alan “ ilan edilmesine mukabil olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bölgede gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etap ikinci kısmına ait bölümünde yer alan 2 Blok inşaatın yapımı işidir. Bunlardan bir Bloğu idare adına(A4 Blok: 68 Daire ve 13 Ticaret Yeri, Kapalı Otopark, Çevre Düzenlemesi) ile bir Bloğu ise yüklenici adına A5 Blok) KAT KARŞILIĞI ve Artırma ihale usulüyle yapılacaktır.
Madde 1.2-İhale konusu yanım işinin yapılacağı ver: Kocnsinon/KAYSERİ
Madde 1-3- İhale konusu yapım işinin ise haşlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde yüklenici tarafından kendisine ait binanın projeleri yapılarak idarenin onayına sunulacaktır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 5 iş günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Madde 1.4- İhale konusu yanım isinin suresi: Yer tesliminden itibaren 900 (Dukuziyüz) takvim günüdür.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2 blok inşaatın yapım işi ihalesi!

Madde 2- İhalenin Tarihi. Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 24.09.2019 SALI günü. Saat 10.00’ye kadar ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası I. Kat 107 Nolu Oda Sahabiye Mah.MKP Bulvarı No: 15 Kocasİnan/KAYSERİ adresine göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Sekli: İhale, Kapalı Teklif Usulü (Artırma)kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığında, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1000,00-TL (Bin Lira) olup. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kat 107 Nolu Odadan ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu İhale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli. Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, en az yüzde 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, ( T.R 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı şirketimiz hesabına, dekontta ihale bilgilerini belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen işin bilgileri yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı ihale zarfı içerisine konulacaktır.

Madde 6- Ödeme Sekli:
6.1 Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, Yüklenicinin idareye yapmayı taahhüt ettiği A4 blok yapıldıkça seviye tespit oranının yüzde 10 eksiği kadar(175.00m2 Ticaret alanı/ 1300,00m2 Konut alanı eksiğine göre) kendisine ait bağımsız bölümlerin inşaat alanına düşen payı verilir. Ancak yüklenici kendisine ait olan A5 Blokun su başınanına kadar olan inşaatı, A4 Blokun inşaatı ile eş zamanlı olarak yapacaktır.
6.2 İstekli teklif mektubunda idareye vermeyi taahhüt ettiği bedeli, taahhüdün son dört ayında nakden dört eşit taksitle ödeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1 Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1 İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.2 Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği vc ikamet belgesi (Aslı),
7.13 Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.4 -
7.1.5 İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.1.6 Geçici Teminatın Kayseri imar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine veya yukarıda belirlilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.1.7 İhale dökümanı gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası istekli tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
7.1.8 İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.1.9 Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Aposlil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.1.10 İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alnmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
7.1.11 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri
7.2 Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1Tebligat için yasal adres bildirimi.
7.2.2 -
7.23 İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.4 Geçici Teminatın Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. muhasebesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.2.5 Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),
7.2.6 Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların. Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
7.2.7 Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.2.8 Demek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),
7.2.9 Demek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
7.2.10 Dernek, birlik, vakıf, vb.' nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asıllan),
7.2.11 İhale dökümanı gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar vc şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,
7.2.12Yabnncı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Aposlil şerhine havi olması gerekmektedir.
Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2.13 Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret vc/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
7.3 Ortak Girişim Olması Halinde;
7.3.1 Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.2 2019 y ılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),
7.3.3 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1) vc (7.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerdir.
7.4 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1 İsteklinin muhammen bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir, jş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
7.42 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığım gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir)
Geri Dön