24 / 05 / 2022

Şahinbey Belediyesi'nden 58.5 milyon TL'ye satılık 10 arsa!

Şahinbey Belediyesi'nden 58.5 milyon TL'ye satılık 10 arsa!

Şahinbey Belediyesi mülkiyetinde yer alan 10 adet arsayı satışa çıkardı. Satışa konu olan arsalar için toplamda 58 milyon 538 bin 875 TL bedel isteniyor. Şahinbey Belediyesi mülkiyetinde bulunan 10 adet arsayı toplamda 58 milyon 538 bin 875 TL bedel ile satışa sundu. Satışa konu olan arsaların ihalesi 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılacak. 

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

Şahinbey Belediyesi nden 58.5 milyon TL ye satılık 10 arsa!


2. İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu arsaların satış ihalesi 30/01/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 30/01/2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
1-) Tedavüldeki Türk Parası,
2-) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.
 

7. İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.Gerçek kişileri için , Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek),
3.Gerçek Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
4.Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
5.İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
6.Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
7.İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
8.Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
9.Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
10.İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
11.Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,