Sakarya 54. Cadde Çarşı için 131.7 milyon TL'lik ihale!

Sakarya 54. Cadde Çarşı için 131.7 milyon TL'lik ihale! Sakarya 54. Cadde Çarşı için 131.7 milyon TL'lik ihale!

Serdivan Belediye Başkanlığı tarafından Sakarya'nın Sedirvan İlçesinde bulunan 54. Cadde Çarşı'nın inşaatı yapım ve kiralama işi 131 milyon 711 bin 149,79 TL'ye 22 Mayıs 2015 tarihinde ihale edilecek.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLEMİ İHALE EDİLECEKTİR


Serpan Belediye Başkanlığından:


Belediye Encümeninin 14.04.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Arabacıalanı Mahallesi 132 Ada 13 nolu parsel üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avam projeler ve onaylayacağı uygulama projeleri esas alınarak ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme eki keşif ile teknik şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde bodrum katı otopark olan zemin ve 1 normal kattan meydana gelen 31.565 m2.si yer altı otoparkı olan toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan 54. Cadde Çarşı inşaatının 131.711.149,79 TL muhammen bedel üzerinden işletme şartlı olarak kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihalesi suretiyle yapılacaktır.


1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  İstiklal Mah. Çark Cad. No: 328 Serpan/SAKARYA

b) Telefon ve Faks No        :  0.264.2111050 - 0.264.2111057

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Etüd Proje Müdürlüğü personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği Türü ve Miktarı  :  Belediyemiz mülkiyetindeki arsa üzerine bodrum katı otopark olan (31.565m2) ve toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan çarşı inşaatının 131.711.149,79 TL muhammen bedel üzerinden yapılarak, idarenin çarşı mülkiyetindeki hissesi oranında(belediyemize en az %35 mülkiyet payı bırakılması karşılığında) ve belediyemize bırakılacak mülkiyet payının m2.sinin 25,00 TL aylık kira bedeli karşılığında 10 yıl işletme şartlı kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işidir.

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer                    :  Serpan Belediye Encümeni Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati              :  22/05/2015 Cuma günü saat: 15.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

4.1 - Başvuru dilekçesi

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası

4.3 - Kanuni İkametgahı olması

4.4 - İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi Aslı veya Noter tasdikli sureti

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış gerçek kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel kişilerden her biri (a)ve(b)’deki belgeleri sunacaktır.

4.5 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter odasınca tasdikli sureti isteklinin iş ortaklığı olması halinde tüzel kişi her bir ortağı Ticaret Sicili Gazetesi veya belgeleri verecektir.

4.6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri verilecektir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi aslı, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesini gösteren belgenin aslı.

5 - İdarece hazırlanan Teklif Mektubunun Aslı.

Yeterlik:

6 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya Özel Sektörde tekbir sözleşme kapsamında enaz 25.000 m2 bina inşaatını tamamladığını, denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim belgesinin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme)veya kendisine ait tek bir iş kapsamında enaz toplam 25.000 m2 komple bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını ve ilgili belediyesinden alınmış ilgili belgelerin(yapı kullanma izin belgesi vb.) veya Kamu veya Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan en az toplam 25.000 m2 komple bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

7 - Ekonomik ve Mali Kriterler:

7.1 - İşin yapım muhammen bedelinin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit yada teminat mektubu kredisini gösterir Banka Referans Mektubu,

7.2 - 2014 yılına ait cirosunun en az 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon) TL olması gerekir. Bu belgenin Vergi Dairesi yada Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması gerekmektedir. Ortak girişim olunması halinde iş ortaklarının toplam cirosunun bu miktar olması yeterlidir.

7.3 - Bilanço ve Gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Bilanço ve Gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesince onaylanmış olması şarttır. İş ortaklığı olunması halinde ortaklardan herhangi birisinin ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço ve gelir tablolarını vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

8 - İhale Tarihi itibariyle ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’ndan alınmış vergi borcu ve SSK prim borcu olmadığına dair belge.

9 - Doküman satın alındığına dair belge.

10 - Serpan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

11 - İhale Dokümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 5.000.00 TL bedel karşılığı satın alınabilinir.

12 - Bu işe ait Geçici Teminat Tutarı Yapım Muhammen bedelinin %3 olan 3.951.334,49 TL olup ayrıca kiralama işlemine esas geçici teminat tutarı ise 1.694.227,50 TL olup toplam geçici teminat 5.645.561,99 TL.dir. Söz konusu tutarlar sözleşme aşamasında %6 Kesin Teminata dönüştürülecektir.

13 - Teklif Zarfları ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta da doğabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

14 - İhaleye konsorsiyumlar hariç tüm istekliler katılabilir.

15 - İhale Komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olup, diğer şartlar İhale Şartnamesinde yazılıdır.

İlan olunur.