Samsun'da 16.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Samsun'da 16.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Samsun'da 16.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Samsun İli Canik Belediye Başkanlığı, Samsun Canik'te yer alan gayrimenkulü 16 milyon 519 bin 360 TL bedelle satışa çıkardı.Samsun İli Canik Belediye Başkanlığı, Samsun Canik'te yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün toplam satış bedeli 16 milyon 519 bin 360 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından:

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/04/2020 tarih ve 5/24 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.
2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES :Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik/SAMSUN 06/11/2020 Cuma günü saat: 10.00’da yapılacaktır.
4-) MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:Taşınmazın tespit edilen muhammen
bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. ( KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.)

En geç 06/11/2020 Cuma günü saat: 10.00’a kadar, ada ve parsel no belirtilerek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.
5-) İSTENEN BELGELER:
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgah Belgesi
c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği
olmadığına dair belge
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve halihazırda
faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait.) 
ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait.)
i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
6-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Kamuoyuna duyurulur.