Şanlıurfa Büyükşehir'den 9.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Şanlıurfa Büyükşehir'den 9.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Haliliye ilçesinde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların satış bedeli 9 milyon 327 bin TL olarak belirlendi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Haliliye ilçesinde bulunan 4 arsayı 9 milyon 327 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 20 Nisan 2020 günü gerçekleşecek. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Tic. A.Ş.’den:
1. Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenen BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş.'ye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. (İlk teklifler kapalı zarflarda alındıktan sonra açık artırma usulüne geçilecektir.) 

Şanlıurfa Büyükşehir

2. İhale Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi, adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 6.Katındaki İhale Salonunda 20.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30'da yapılacaktır.

3. Taşınmaz mal şartnamesi Bamyasuyu Mh.153Sok.No:2/1 Haliliye-ŞANLIURFA Beltaş merkez binada  görülebilir ve 1.000,00₺ karşılığında aynı adreste temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; 2886 D.İ.K.'nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler İçin)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin),
f) Noter tasdikli imza sirküleri,
g) Türkiye’de tebligat için adrese gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,
j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Arsa satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 20.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30'da BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş. Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

6. Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Bilgi İçin BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş. - Satınalma Müdürlüğü Bamyasuyu Mh.153.Sk.No:2/1 Haliliye - ŞANLIURFA
GSM: 0 533 154 95 53