28 / 06 / 2022

Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 milyon TL'ye satılık arsa!

Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 milyon TL'ye satılık arsa!

Şanlıurfa Defterdarlığı, Eyyübiye Küçükler Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 2 milyon 6 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 3 Mart 2016 tarihinde gerçekleşecek.Şanlıurfa Defterdarlığı, Eyyübiye Küçükler Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 2 milyon 6 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 3 Mart 2016 tarihinde gerçekleşecek. 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Şanlıurfa Defterdarlığından:

SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN

 

Sıra No:1

Dosya No:***********

İli:Şanlıurfa

İlçesi:Eyyübiye

Mahalle / Köyü:Küçükler

Cinsi:Arsa

Ada No:403

Parsel No:1

Yüzölçümü (m2):3.343,27

Hazine Hissesi:Tam

İmar Durumu:Dolum Tesis Alanı

Tahmini Satış Bedeli (TL):2.006,000,00

Geçici Teminat Bedeli (TL):401.200,00

İhale Tarihi:03.03.2016

İhale Saati:10,30

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (Bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İlan olunur.