Şanlıurfa'da 13.9 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa'da 13.9 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Merkez Eyyübiye'de yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek.


Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Merkez Eyyübiye'de yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek. Tahmini bedeli 13 milyon 857 bin 106 TL olarak belirlenen ihale 23 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı Olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.
İLİ : Şanlıurfa
İLÇESİ : Merkez (Eyyübiye)
MAHALLESİ : Beyşakası
CİNSİ : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ(m2) : 10.909,25 m²
PAFTA NO : -
ADA NO : 4943
PARSEL NO : 3
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 13.857.106,55-TL
GEÇİCİ TEMİNAT : 415.713,20-TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür)
İHALE GÜNÜ : 23.07.2020
İHALE SAATİ : 11:00
İŞİN ADI : Şanlıurfa İli, Merkez(Eyyübiye) İlçesi, Beyşakası Mahallesinde bulunan, mülkiyetinin 183487/1090925 hissesi "Arabizade Vakfı",312648/1090925 hissesi "Hacı Eyyup Oğlu Vakfı", 545297/1090925 hissesi "Hasanpaşanamı Diğeri Sair Vaiz Vakfı", 49493/1090925 hissesi "Ahmet Bican Vakfı" adına kayıtlı, tapuda 4943
Ada, 3 Parsel sayılı, toplam 10.909,25 m² taşınmazın imara uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama işi
VAKIFLAR MECLİSİ KARARI: 31.01.2020 tarihli ve 21491294-050.01-16/17 sayılı.
A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 21491294-050.01-16/17 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden, Asgari olarak istenilen;
1) Kira süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 25 yıl olması,
2) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren 1.yıl aylık 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıl aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt İçi TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, işletme süresi başlangıcı olan 4. yılın başından itibaren aylık ; 27.000,00 TL (Yirmiyedibin Türklirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,
3) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45 ‘e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45 ‘in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize ödenmesi, 
4) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,
5) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında fonksiyon yüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
6) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 3 (üç) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, İnşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,
B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No:
8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR90 0001 5001 5800 7309 6522 51 IBAN nolu hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.
D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,
5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin %20' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,
9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,
10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,
11) Teknik personel taahhütnameleri,
12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,
13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankasındaki TR90 0001 5001 5800 7309 6522 51 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 
14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,
15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,
Dış zarf içine koyarak 23/07/2020 günü ihale saati olan 11:00’e kadar Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.
16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.
19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR. 5007/1-1