Trabzon'da 22.9 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Trabzon'da 22.9 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trabzon Ortahisar'da 22 milyon 904 bin 846 TL bedelle yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trabzon Ortahisar'da yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek. İşin bedeli  22 milyon 904 bin 846 TL  olarak belirlendi. İhale 25 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:
a. İlimiz Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Sahil dolgu alanında bulunan, mevcut 1/1000 ölçekli planda dolgu düzenleme alanında kalan 7126,52 m2 yüzölçümlü yer üzerinde; Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması planlanan sergi üniteleri yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 10 (on) yıl süre ile kiralanması, kira süresi sonunda üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla 10 (on) yıl süreli
kira ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle ihale edilecektir.
2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
a. İhalenin yapılacağı Yer : Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu (Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon)
b. İhale Tarih ve Saati : İhale 25.11.2020 tarihinde, saat 11:00’da yapılacaktır.
c. İhale usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER
a. İhaleye teklif verecekler : İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 25.11.2020 tarih ve saat 10:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 25.11.2020 tarih ve saat 11:00’a kadar (idari şartnamenin 13. Maddesine uygun olarak) Komisyon
Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
4- İHALEYE KONU İŞİN SÜRELERİ TAHMİNİ BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
MİKTARI
a. İnşaat Süresi : 12 (oniki) aydır (ruhsat alınmasından itibaren)
b. Kira Süresi : İdare ile yüklenicinin ihalenin kesinleşmesinin ardından sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl
c. Yaklaşık maliyet
 (yapım işi) bedeli : 22.904.846,11 TL’dir. + KDV
d. Geçici Teminat : İhale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 687.145,39-TL
e. İşin artırıma esas tahmin
 edilen aylık kira bedeli : 32.000,00-TL + KDV
f. Geçici Teminat : İhale konusu işin yıllık kira bedelinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 11.520,00-TL
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi
b. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Kanuni ikametgah belgesi
d. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
e. Noter tasdikli imza beyannamesi
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
g. Şartname alındı makbuzu
h. İdaremize borcu yoktur belgesi
i. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
j. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
k. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
d. Şartname alındı makbuzu.
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
f. İdaremize borcu yoktur belgesi.
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
k. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir.
9016/1-1