17 / 08 / 2022

Aydın ve Muğla'da 6.3 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Aydın ve Muğla'da 6.3 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aydın Efeler ve Muğla Milas'ta 6 milyon 322 bin 867 TL bedelle yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aydın Efeler ve Muğla Milas'ta yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek. İşin bedeli  6 milyon 322 bin 867 TL olarak belirlendi. İhale 23 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Aydın ve Muğla da 6.3 milyon TL ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

A- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;
1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, ancak yer teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması suretiyle kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 1.Taşınmaz için toplam 17 (onyedi) yıl , , 2.Taşınmaz için toplam 21(yirmibir) yıl olması.
2) 1. Taşınmaz için yer teslim tarihinden itibaren 1.yıl aylık kirasının sabit 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 2. yılın başından itibaren, bir yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 3. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Tüfe oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, ayrıca kira süresinin 10.yılı aylık kira
bedelinin, yapılacak olan kira artışına ilave olarak %20 ek artış yapılması sonucunda belirlenmesi.
2. Taşınmaz için yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl aylık kirasının sabit 1.200,00-TL (BinikiyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından itibaren iki yıllık inşaat süresindeki artış göz önünde bulundurularak aylık 7.000,00-TL (YedibinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 4. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Tüfe on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi.
3) 1. Taşınmaz için, yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin, bölgedeki çalışma koşulları göz önüne alındığında, 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,
2. Taşınmaz için, yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması, inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması; inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması. 
4) Taşınmazın, onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması,
5) Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,
6) 3194 sayılı İmar Kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45'e kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45'in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
7) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
8) Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye geri teslim tarihine kadar) alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması,
9) Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, onaylı projelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi, kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat, Muvafakat, vb.) iş-işlemlerin tamamlanması, bütün iş-işlemlerin tamamının Yüklenici tarafından karşılanarak yapılması ve bu hususlarda İdareden herhangi bir bedel ve/veya hak talebinde bulunulmaması,
10) Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç vb.) ödenerek yapılması şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde taşınmazın uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.
B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No:1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Her bir İhale dokümanı satış bedeli:200,00-TL olup Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 IBAN
nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır.
D- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3)
g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, (4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki
inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti )
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,  h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
m) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname metni.
n) Teklif mektubunu içeren iç zarf
E- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F- Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.
G- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.