01 / 07 / 2022

Şanlıurfa'da 20.2 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Şanlıurfa'da 20.2 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Tic. A.Ş. Şanlıurfa Seyrantepe'de yer alan 6 adet gayrimenkulü 20 milyon 176 bin 815 TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Tic. A.Ş. Şanlıurfa Seyrantepe'de yer alan 6 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Toplam bedelleri 20 milyon 176 bin 815 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BELTAŞ İmar Sanayi Tic. A.Ş.’den:

1. Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenen BELTAŞ İMAR SAN.VE TİC.A.Ş.'ye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Usul ile satışları gerçekleştirilecektir. (İlk teklifler kapalı zarflarda alındıktan sonra açık artırma usulüne geçilecektir.)

Şanlıurfa da 20.2 milyon TL ye satılık 6 gayrimenkul!

2. İhale Bamyasuyu Mh. 153. Sk. No: 2/1 Haliliye-ŞANLIURFA, adresindeki BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Müdürlük Makamında 25.08.2020 Salı günü saat 14:00'de yapılacaktır.
3. Taşınmaz mal şartnamesi Bamyasuyu Mh. 153 Sok. No: 2/1 Haliliye-ŞANLIURFA Beltaş merkez binada görülebilir ve 1.000,00 ¨ karşılığında aynı adreste temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; 2886 D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler İçin),
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin),
f) Noter tasdikli imza sirküleri,
g) Türkiye’de tebligat için adrese gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,
j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Arsa satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlayarak 25.08.2020 Salı günü saat 14:00'e kadar BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş. Satınalma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6. Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Bilgi İçin
BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş. - Satınalma Müdürlüğü
Bamyasuyu Mh. 153. Sk. No: 2/1 Haliliye - ŞANLIURFA
GSM: 0 533 154 95 53