Sarıyer Uskumru'da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Sarıyer Uskumru'da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı, Sarıyer Uskumru'da yer alan gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek.
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı, Sarıyer Uskumru'da yer alan gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor. Gayrimenkulün kiralama ihalesi 24 Haziran tarihinde yapılacak.


GAYRİMENKULÜN 10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:
1-İHALENİN KONUSU:
Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, 196 Ada, 16 ve 21 Parsel arasında kalan 27.076 m2
 Park alanında mevcut 1 adet kafeterya (122 m2),1 adet sosyal tesis binası (146 m2), 1 adet havalandırma sistemi yeri (49 m2), 2 adet kapalı tenis sahası (800 m2-657 m2), 1 adet
basketbol sahası (657 m2) olan tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir. 


Sarıyer Uskumru da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!


2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir.
4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, TR62 0001 2009 8630 0007 0000 16 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir.
5-İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 24/06/2021 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sarıyer Uskumru da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

6-İSTENİLEN BELGELER:
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
- İmza Beyannamesi,
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri,
- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi.
- Geçici teminatı yatırmış olmaları,
- Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.