13 / 08 / 2022

Samsun'da 10 yıllığına kiralık 2 gayrimenkul!

Samsun'da 10 yıllığına kiralık 2 gayrimenkul!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan gayrimenkulleri 10 yıllığına kiraya verecek.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan 2 adet gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek. Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 11 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

LOKANTA VE KAFETERYALAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1-Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olup aşağıdaki tablolarda adres, nitelik bilgileri, aylık muhammen kira bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarihleri ve ihale saatleri belirtilen İlkadım ilçesi, Kalkanca Mahallesi Tümülüs Tepelerinde yer alan ve şartnamesinin ekinde bulunan koordinatlı krokide kullanım alanı ile sorumluluk alanı sınırları belirtilen “Amisos Kafe” isimli lokanta ve müştemilatı 10 yıl süreyle ve İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10547 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve şartnamesinin ekinde bulunan koordinatlı krokide sınırları belirtilen “Sevgi Kafe” ve “Sevgi Gölü Büfe”nin birleşiminden oluşan lokanta ve müştemilatlarının kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 30.12.2029 tarihine kadar tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Samsun da 10 yıllığına kiralık 2 gayrimenkul!

2- İhalede yarışma (artırım) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edilir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.) 
f) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
i) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
j) En az 10(on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler, (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
k) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)

Samsun da 10 yıllığına kiralık 2 gayrimenkul!

B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
g) Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) En az 10(on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
i) Şartname Bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
C) ORTAK GİRİŞİMCİ İSE:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
5- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemine) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.