Bostancı'da 10 yıllığına kiralık balıkçı barınağı!

Bostancı'da 10 yıllığına kiralık balıkçı barınağı! Bostancı'da 10 yıllığına kiralık balıkçı barınağı!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğü tarafından Bostancı'daki balıkçı barınağı 10 yıllığına kiraya veriliyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğü tarafından Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 11.264,10 metrekare yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya veriliyor. 

Söz konusu balıkçı barınağı ilk yıl tahmini 73 bin 216,05 TL kira bedeli üzerinden, ihalesi 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesinde bulunan (300 ve 779 parsellerin önü) Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 11.264,10 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir. 

Balıkçı barınakları, öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az oniki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve 30 günlük ilan süresi içinde kiralamak amacı ile müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine açık pazarlık usulüyle kiraya verilecektir.

Yukarıdaki bilgilere göre söz konusu balıkçı barınağı ilk yıl tahmini 73.216,05-TL kira bedeli üzerinden, 2886 s. Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi 10/01/2019 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

Geçici teminat bedeli: 21.965,00-TL’dir.     
                      
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini,
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-İhaleye ait şartname İhale Servisinde görülebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki vezneye başvurmak suretiyle yatırılabilir.
5-Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleye yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Balıkçı Barınakları Yönetmeliğine göre, ihaleye katılacak kooparatif ortaklarının balıkçı barınağının mülki idare  sınırları içinde (Kadıköy) ikamet ettiklerine dair belgeyi (ikametgah belgesi) İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir
7- İhale ilanı www.istanbul.csb.gov.tr adresinden görülebilir. 

 

pus