şžehir Plancıları Odası: Taksim'e cami projesini durdurduk!

şžehir Plancıları Odası: Taksim'e cami projesini durdurduk!TMMOB şžehir Plancıları Odası İstanbul şžubesi'nden yapılan açıklamada, 'Odamızca açılan dava sonucu verilen yürütmenin durdurulması kararı, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ve Taksim Cumhuriyet Meydanı adına yargının verdiği önemli bir karardır' denildi


TMMOB şžehir Plancıları Odası İstanbul şžubesinden yapılan açıklamada, 'Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda yürütme odamızın açtığı dava sonucu durduruldu' denilerek şu bilgilere yer verildi:

'21 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nce onaylanan 1/5000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı`nda Taksim Cumhuriyet Meydanı bitişiğindeki tarihi Taksim Maksemi yanında yer alan 11 pafta, 406 ada ve ilgili parsellerin 'dini tesis alanı' olarak belirlenmiş olmasına ilişkin Odamız tarafından iptal ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada İstanbul 1. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını vermiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, hazırlanması aşamasında, tarihi çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal, kültürel ve ekonomik yapı ve benzerlerine ilişkin gerekli etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılması gereken koruma amaçlı imar planları, Taksim Cami özelinde bu niteliğini yitirmektedir. Tespit edilen sorunların çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için alana özgü stratejilerin belirlenmesi gereken plan ile bu hükümler ve uygulamaları göz ardı edilmiştir.

Bu Kanun hükümleri ışığında dava konusu alanda yapılan uygulamaya bakıldığında; İstanbul`un merkezi kabul edilen Taksim Meydanı`nın tarihi çevresi, kültürel mirası, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve fiziksel koşulları göz önüne alınmadan, komşu yapı ve sokak dokusu gözetilmeden ve gerekli etüt çalışmaları yapılmadan dini tesis alanı (cami) olarak planlara işlendiği görülmektedir.

Gerek mevcut donatı dağılımı ve yürüme mesafesinde yeterli sayıda dini tesisin var olduğu tespiti, gerekse Taksim Cumhuriyet Meydanı ve çevresel bütünlüğü düşünüldüğünde, dava konusu edilen plan kararının Taksim Cumhuriyet Meydanı`ndaki simgesel yapıların ve tarihi Taksim Maksemi`nin devamı niteliğindeki parseller üzerinde sosyal ve fiziksel bir ilişki kurulamayacak nitelikteki arazi kullanım kararı getiriyor olması; Bilirkişi raporu ile de belgelenmiş ve bu rapor ilgili mahkeme tarafından teknik yönden kapsamlı ve yeterli görülmüştür.

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı`nın planlı duruma geçmesinin, Taksim Cami gibi hiçbir bilimsel ve teknik temele dayanmayan, Cumhuriyet değerleri ile anılan meydan üzerinde simgesel tartışmalara neden olacak bir proje ile engellenmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi İstanbul için çok büyük önem taşıyan ve 18 yıldır plan bekleyen Beyoğlu Kentsel Sit Alanı için büyük bir kayıp olacaktır.

Odamızca açılan dava sonucu verilen yürütmenin durdurulması kararı, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ve Taksim Cumhuriyet Meydanı adına yargının verdiği önemli bir karardır. Aynı zamanda bu karar ile Taksim Cumhuriyet Meydanı üzerinden yürütülen siyasal simge tartışmalarının da son bulması beklenmektedir. TMMOB şžehir Plancıları Odası, temel sorumlulukları gereği Taksim Cumhuriyet Meydanı`nda olduğu gibi, kamu yararı ve kentin sürdürülebilirliğine aykırı biçimde gerçekleşecek her uygulamada kamu adına gereken duyarlılığı göstermeye devam edecektir.'

TMMOB şžehir Plancıları Odası İstanbul şžubesi
Yönetim Kurulu