01 / 10 / 2023

Selçuklu Belediyesi'nden satılık arsa! 25 milyon TL'ye!

Selçuklu Belediyesi'nden satılık arsa! 25 milyon TL'ye!

Selçuklu Belediyesi Dikilitaş Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 70 bin 685 metrekare yüzölçümündeki arsayı satışa çıkardı



İmar planlarında konut ve ticaret alanı olarak ayrılan arsanın tahmini fiyatı için 25 milyon lira istenirken geçici teminatın 750 bin lira olduğu kaydedildi.

İhale 12/04/2012 Perşembe günü saat 15.15’da belediyemiz encümen salonunda yapılacak.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Selçuklu Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı ve Konut-Ticaret sahasına isabet eden gayrimenkul 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır.
2 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (Teklif Mektubu Belediyemizde mevcuttur.)
3 - İhale 12/04/2012 Perşembe günü saat 15.15’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.
5 - İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
6 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
A) İç Zarf:
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
B) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf
b) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2012 yılı Tüzel kişi)
c) Noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel kişi)
d) Gerekiyorsa noter tasdikli vekâletname (Gerçek ve tüzel kişiler)
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Gerçek ve tüzel kişi)
f) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (Tüzel kişi)
e) İkametgâh adresi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
C) Dış zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeleri ve iç zarfı Dış zarfın içerisine konularak, bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılarak kapatılacaktır.
7 - İhale bedelinin 1/18’si 15 gün içerisinde peşin geri kalan kısımda 18 eşit taksitle ödenecektir.(K.D.V. alınmayacaktır.)
8 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 12/04/2012 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

S. NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL M2 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) MUHAMMEN BEDEL (TL) İMAR DURUMU YOĞUNLUK MEVKİ
1 DİKİLİTAŞ 25 N 1 22540 7 70685,43 750.000,00 25.000.000,00 KONUT-TİCARET E=1.50 DR. SADIK AHMET CADDESİ

PLAN NOTU : Hava mania planından dolayı Bina Yüksekliği (Çatı, Baca, Bayrak Direği vs. dahil) 1075 m Kotu olup, Bina Yükseklikleri söz konusu Kotu geçmeyecek şekilde projelendirilecektir.
2222/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com

 





Geri Dön