Servet GYO'dan Flatofis A Blok devri bildirisi!

Servet GYO'dan Flatofis A Blok devri bildirisi!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Flatofis A Blok'un kısmi bölünme suretiyle Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması hakkında açıklama yapıldı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Flatofis A Blok'un kısmi bölünme suretiyle Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması hakkında açıklama yapıldı. 


Kap Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.11.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Yönetim Kurulu tarafından daha önce alınmış olan 03.06.2016 tarih ve 11 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ve 30.06.2016 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri aşağıda belirtildiği gibi olan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 158 Ada 1 Parsel A Blok'ta yer alan 80 adet bağımsız bölüm (Flatofis A Blok) ve ilgili yükümlülüklerin "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2016 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınmasına,

3- Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, şirketimiz sermayesinin 50.605.131 TL artırılarak 52.000.000 TL'den 102.605.131 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden payların mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle ve Sinpaş Yapı'nın eksilen 2.402.206 TL tutarındaki sermayesi karşılığında 1 adet Sinpaş Yapı payı için 21,066105923 adet Servet GYO payı olmak üzere Sinpaş Yapı'nın hissedarlarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde verilmesine,

4- Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine,

5- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Servet GYO devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacağının, bölünme işlemi nedeniyle verilecek kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

6- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan yönetim kurulu kararlarına istinaden, 10.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru ilgili mevzuatta öngörülen sürenin aşılmış olması sebebi ile 30.06.2016 Tarihli Mali Tablolar esas alınarak güncellenmiş ve aşağıda listenenler başta olmak üzere istenen diğer belgeler 02.11.2016 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.