SGK için emsal karar çıktı! Bundan sonra bunu yapabilirsiniz!

SGK için emsal karar çıktı! Bundan sonra bunu yapabilirsiniz! SGK için emsal karar çıktı! Bundan sonra bunu yapabilirsiniz!

Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı. Emsal karar çıktı ve yeni dönem başladı.Artık alacak davalarında yeni dönemle beraber elektronik yazışmalar da delil sayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen işçi, bir avukatla anlaşmalarda bulunuldu. Avukatla ücret sözleşmesi imzalamayan işçi, ilk duruşmaya girmediğini iddia ettiği avukatın vekaletini iptal etti. Buna rağmen alacaklı olduğundan bahseden avukat, icra takibi başlattı. Takvim'de yer alan habere göre; hayatının şokunu yaşayan davacı, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Avukatın vekaletten azil nedeniyle avukatlık ücreti talep ettiğini, ancak davalıya herhangi bir borcu bulunmadığını anlattı.

İKİSİ TARAFINDAN DA TEMYİZ EDİLDİ

Takip dosyasına konu borç nedeniyle davalıya borçlu olmadığı tespit edilirken, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talep edildi. Davalı avukatı; davanın reddini istedi. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.

YAZIŞMALAR DELİL SAYILDI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal niteliğine sahip bir karar imzaladı. Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi yapılmadığı ifade edilen Yargıtay kararında; şu ifadeler kullanıldı: "Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK'ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.' yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."