01 / 02 / 2023

Snt Tuncer İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Snt Tuncer İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Sara Naz Tunçer ve Tuğba Tunçer Tekdemir ortaklığında kuruldu.Snt Tuncer İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Sara Naz Tunçer ve Tuğba Tunçer Tekdemir ortaklığında kuruldu.

Snt Tuncer İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Her türlü inşaat ve yapı malzemelerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. 3- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 4- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 5- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 6- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. 7- Parselasyon planlarının yapımı. 8- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 9- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 10- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 11- Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 12- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 13- Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 14- Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 15- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 16- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. 17- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. 18- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 19- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 20- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 21- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 22- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 23- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 24- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 25- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 26- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 27- Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön