Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi kuruldu!

Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi kuruldu! Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi kuruldu!

Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi 40 bin TL sermaye ile bugün Eda Çaçtaş imzasıyla kuruldu.Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi 40 bin TL sermaye ile bugün Eda Çaçtaş imzasıyla kuruldu. 


Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi iş konusu; Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermektedir. 1. Kentsel Dönüşüm  Proje  Planlama: Yurt içinde ve yurt dışında; Kentsel Dönüşüm, Planlama, Şehircilik, Kentsel Tasarım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı dallarında her türde ve ölçekte planlama, projelendirme, araştırma, uygulama, programlama, teknik danışmanlık ve mesleki kontrolörlük hizmetleri yapmak, bölge ve çevre düzeni planları ile kent bütünü sanayi bölgeleri, kooperatif toplu konut alanları için her ölçekte nazım, uygulama, revizyon, tadilat ve mevzi imar planları, imar kanununun 18. Maddesi uyarınca, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, hali hazır harita alımı ve zemininde arazi ve arsa düzenlemesi ve uygulaması yapmak ve yaptırmak, yeşil alan ve çevre düzenlemesi, park ve bahçe tanzimi, Alt yapı  Üst yapı, iç ve dış yapı dekorasyon proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak bunlarla ilgili her türlü teknik uygulama sorumluluğu ve mesleki kontrollük hizmetleri sağlamak, tüm bu alanlarda yurt içinde ve yurt dışında yapılacak proje, fizibilite, yapılabilirlik taşınmaz değerleme ekspertiz, teknik araştırma ve rapor hazırlama, yatırım projesi yapmak ve yaptırmak, kentsel projeleri kapsamında yer seçimi, detay alımı, değerleme analizi, değerleme raporu, finansal matematiksel model, kentsel tasarım projesi, mimari proje fizibilite raporu, hak sahipliği uzlaşma görüşmeleri yapmak, yaptırmak ve bu konularda teknik danışmanlık yapmak ve yaptırmak.  2. Proje Yönetim  Danışmanlık:  Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek ve ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlık hizmetleri verebilir. 3. Müşavirlik: Yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, proje, planlama ve inşaat konularında her türlü ve ölçekte müşavirlik ve kontrolörlük hizmetlerini vermek, ifa etmek, gayrimenkullerle ilgili her türlü müşavirlik hizmetleri, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hukuki hakların analiz edilmesi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi ve bu analizlerin raporlama işlerinin yapılması, iştigal konusunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapma, amaç ve konusu ile ilgili bilumum resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütlere girmek ve gerekli akitleri ikmal ve intaç ettirerek imzalamak, icra etmek, gayrimenkuller üzerinde her nevi haklar, irtifak hakları, kat irtifakı ve kat mülkiyetini kurmak, kurdurmak, gayrimenkul mükellefiyetine her şekilde ve suretle, takyit ettirmek. gayrimenkul ve hakları üzerinde her türlü şerhler takyit ve yükler koymak, kaldırmak, gerektiğinde gayrimenkulleri (müştemilat ve eklentileri teferruatları dâhil) makine ve tesisatları ile tüm menkul mallarını kısmen veya tamamen birlikte veya parça parça, yurt içi ve yurt dışındaki tüm özel ve kamu bankaları ve üçüncü şahıslar lehine; ipotek tesis ettirmek, ettirebilmek, ipoteği fek ettirmek, meskur her türlü tapu kayıt ve şerhlerini, takyidlerini değiştirmek, bozmak ve terkin ettirebilmek. Hasılı; gayrimenkul (müştemilat ve eklentileri dahil) ve haklarla ilgili olarak alım, satım, devir, temlik, takyid, trampa, tescil, ipotek rehin, taksin, ifraz, tevhid, izaleyi suyu, parselasyon, ıslah yola terk, yol ihdası, satış vaadi sözleşmesi, irtifak hakkı tesisi, cins ve kayıt tahsisi, intikal kira değişiklik işleri leh ve aleyhte mükellefiyet, takyidler ve her türlü hak tesisi, geri alma, geri verme ve şerhler koyma koydurma gibi tapuda, noter ve tüm resmi yerlerde mevcut ve çıkacak, mevzuatlar gereği yapılan, yaptırabilen ve yaptırabilecek olan her çeşit işlemlere iltizam ve tasarrufi muameleleri yapmak, yaptırmak bunları gerektiğinde geri bozdurmak, değiştirmek, iptal ve terkin etmek, ettirmek, yukarıda sözü edilen bütün bu işlemlerin, muamelelerin, gerek kendi menkul ve gayrimenkul malları ve hakları üzerinde, gerekse de başkalarına ait anılan hak ve malların üzerine leh ve aleyhine yapılmasına, yaptırılmasına da taraf olmak ve başkalarına ait bu mal ve haklar için söz konusu işlemleri asaleten ve / veya vekaleten yapmak. 4. Mühendislik; Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü mühendislik hizmetlerini vermek, ifa etmek.  5. İnşaat; Yurt içi ve Yurt dışında her türlü inşaat tekniği ile konut, toplu konut, afet konutları, hastane, okul, sosyal tesis, turizm tesisi, köprü, yol, havaalanı, baraj, enerji santralleri ve her türlü inşaat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Studyo Met Proje Yöentim Kentsel Dönüşüm Planlama Danış. ve Müşavirl. Müh. İnş. San. Tic. Limited Şirketi adres; ÇOBANÇEŞME MH.SANAYİ CD.NİSH İST.SİT.C BL.RZDNS.AP.44 C/192 BAHÇELİEVLER