Sükna hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?

Sükna hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?

Sükna hakkı; bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veriyor. Peki, sükna hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?


Sükna hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?


Sükna hakkı, bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hak kişiye bir binadan veya onun bir bölümünden mesken olarak yararlanma, oturma yetkisini veriyor. 


Sükna hakkı başkasına devredilemiyor ve mirasçılara intikal edemiyor.  Kişiye bağlı bir hak olarak ifade ediliyor.  Süresinin dolması veya hak sahibinin ölümü sebebiyle sona erebiliyor. 


Sükna hakkı iki şekilde tesis ediliyor. Birincisi oturma hakkı alacak olan ile mal sahibi arasındaki sözleşme ile olabiliyor. 


İkinci yöntem ise, edinilmiş mal rejiminde sağ kalan eş, ölen eşine ait olup da birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine mahkemece intifa veya oturma hakkı tanınması durumunda, sağ kalan eşin bu yolda verilmiş mahkeme kararını ibraz ve talep etmesi halinde tapu sicil müdürlüğünce re'sen tesis edilmesi ile oluyor.  İşte, taraflar arasında imzalanan sükna hakkı sözleşmesi örneği!


Sükna hakkı sözleşmesi örneği!


Bedelli Oturma Hakkı Sözleşme örneği..


BİR TARAFTAN  :  .................

DİĞER TARAFTAN :  ...................

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ........... ili ............ Mahallesi ...... ada ...... parsel sayılı ...... m2 miktarlı bahçeli kargir evin tamamı ..... oğlu ............. adına kayıtlı olup, bu kez, ...... kızı ...........’dan nakten ve peşin olarak almış olduğu ..............liraya karşılık kendisi ve ailesi ile birlikte oturmak şartıyla 10 yıl müddetle Medeni Kanunun 748. Maddesi gereğince sükna hakkı tanıdığını ve bu hakkın tescilini istediğini, ........ kızı ........... da iş bu sükna hakkını aynen kabul ettiğini ve bu şekilde tapu siciline tescilini istediğini beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler.............


Bedelsiz Oturma Hakkı Tesisi..

BİR TARAFTAN.....: ...........

DİĞER TARAFTAN:.............

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, ............ Mahallesinde bulunan Ada ........., Parsel ......... numarasını teşkil eden .......... m2 miktarındaki Bahçeli Kargir ev ..... oğlu ................. adına kayıtlı iken; bu kez, bedelsiz olarak sadece kendisi ve ailesi ile birlikte oturmak şartı ile 20 yıl süre ile .......... kızı ...........’e Medeni Kanununun 748 nci maddesi gereğince Sükna Hakkı tanıdığını ve tescilini istediğini; .......... de bu surette Sükna Hakkını kabul ettiğini ve lehine tescilini istediğini birlikte talep ve beyan ettiler....


İpka Suretiyle Otuma Hakkı Tesisi ve Vekaleten Satış, 

Alıcı Lehine  Olan İpoteğin Terkini


BİR TARAFTAN : .............

DİĞER TARAFTAN : ..............' un Düzce 2. Noterliğinden vermiş olduğu ........... tarih .......... sayılı vekaletnamesi gereğince ....... oğlu ............. bilvekale hareketle, 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, .......... ........ ada ....... parsel sayılı ........ m2 miktarındaki Kargir Apartmandaki 12/225 arsa paylı ...... kat ..... nolu meskenin tamamı ............. adına kayıtlı iken; bu kez, malik bizzat hareketle iş bu taşınmazın tamamının sükna hakkını 2 (iki) yıl süreyle üzerinde bırakıp, iş bu taşınmazın tamamını ............. TL bedelle ...........’a sattığını bedelinin tamamını nakden ve peşinen aldığını, tescilini istediğini ve alıcı .......... adına, yetkili vekili ............... haiz olduğu yetkiye istinaden bilvekale hareketle iş bu taşınmazı aynı suretle ve sükna hakkının ..... yıl süreyle satıcı üzerinde kalması kaydıyla satın alıp kabul ettiğini, taşınmaz üzerinde lehine tesisli 3.derecede, bila faizli, ............ gün ve ...... yevmiye nolu ................. TL. ipoteğin tapu kütüğünden terkinini istediğini ve tarafların satış için beyanda bulundukları değerin, .....


f) Tapuya Tescili 

Sükna hakkı intifa hakkı gibi (MK. 648/2) tapu kütüğünün irtifak hakları sütununa tescil edilir. Bu tescil Tüzüğün 30. maddesinde, gösterilen şekilde yapılır. Tescilde, a, b, c gibi harfler kullanıldıktan sonra, mükellefiyet anlamında (M) harfi yazılır ve hak sahibinin, adı, soyadı, baba adı, hakkın sükna olduğu, varsa süresi belirtilir.


Örnek:   a-M :Sükna hakkı on yıl süreyle Mehmet kızı

         Ümmü ILGIN’a aittir. 15.8.1999 - 1815


Sükna hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veriyorsa; bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine ait oluyor. Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa, bakım ve onarım giderleri bu kez malike ait oluyor.


Oturma hakkı nasıl iptal edilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com