Tarihi Yarımada'da 12 yılda 360 yapı restore edildi!

Tarihi Yarımada'da 12 yılda 360 yapı restore edildi!Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tarihi Yarımada’yla ilgili projelerini anlattı. Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Musta­fa De­mir Ya­rı­ma­da'da 12 yıl içe­ri­sin­de 360 res­to­ras­yo­na im­za attıklarını belirtti.


İstanbul Fa­tih Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler Ta­ri­hi Ya­rı­ma­da’­yı vaz­ge­çil­mez kı­lı­yor. Ya­rı­ma­da'da 12 yıl içe­ri­sin­de 360 res­to­ras­yo­na im­za atan Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir “Ta­ri­hi eser­ler bi­zim gen­le­ri­miz” di­ye­rek, geç­mi­şi ge­le­ce­ğe ta­şı­yan adım­la­rın­dan bah­set­ti. 


Baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce, Ya­rı­ma­da içe­ri­sin­de­ki ta­ri­hi yapıların 360 ta­ne­si­ni ha­ya­ta dön­dü­ren De­mir, “Mey­dan­lar, kent­le­ri­nin kim­li­ği­ni yan­sı­tır. ‘Meydan­la­rı gö­ren bi­na­lar da bu do­ku­ya sa­hip ol­ma­dır’ de­dik ve hem bu­lun­duk­la­rı böl­ge­nin ta­ri­hi­ni yan­sı­tan hem in­san­la­rın ru­hu­nun dı­şa­rı­ya yan­sı­ma­sı­na ola­nak ve­ren, her bi­ri ken­di­ne öz­gü, bir­bi­ri­ni kop­ya­la­ma­yan, ken­di kim­lik­le­ri­ni yan­sı­tan ki­şi­lik­li bi­na­lar ta­sar­la­dık” di­ye­rek mey­dan­la­ra eş­lik eden cep­he ça­lış­ma­la­rı­na de­ğin­di. 


Ta­ri­hi Ya­rı­ma­da’ya  Odaba­şı Mey­da­nı, Süm­bül Efen­di Mey­da­nı, Se­yid Ömer Mey­da­nı, Ka­ra­güm­rük Mey­da­nı, Çar­şam­ba Mey­da­nı, Ya­vuz Se­lim Mey­da­nı, Edir­ne­ka­pı Mey­da­nı ol­mak üze­re ye­di ye­ni mey­dan ek­ledik­le­ri­ni kay­det­ti.  


Yok olmuş 26 cami hayata döndü


Ta­ri­hi Ya­rı­ma­da'nın her kö­şe­sin­de za­ma­na ye­nik dü­şen med­re­se­le­ri ve ca­mile­ri ye­ni­le­yen Fa­tih Be­le­di­ye­si, kay­bo­lan 26 ca­miyi ye­ni­den yap­tı. De­mir “Yok ol­muş 26 ta­ne ca­m­iyi, es­ki ha­ri­ta­lar­dan al­dı­ğı­mız bil­gi ve bel­ge­le­re da­ya­na­rak ye­ni­den yap­tık. So­yut kül­tü­rel mi­ra­sı­mı­zı so­mut­laş­tı­ran de­ğer­le­ri­mi­zi ha­ya­ta dön­dür­dü­k” di­ye ko­nuş­tu.


Modern hayatı tarihe taşıdı


Emi­nö­nü­’n­de Ye­ni Ca­mi­i ile Mı­sır Çar­şı­sı ara­sın­da ka­lan kı­sım ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek yep­ye­ni bir mey­dan ha­li­ni al­dı. Yıl­la­rın ver­di­ği ha­sar ve kö­tü kul­la­nı­mın so­nu­cu olu­şan tah­ri­bat or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. Ye­ni Ca­mi­i Mey­da­nı es­ki, da­ğı­nık ve yıp­ran­mış gö­rün­tü­sün­den kur­tu­la­rak va­tan­da­şın tüm ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lar ha­le gel­di. Ye­ni­le­me­si üç yı­lı bu­lan Ye­ni Ca­mi­i Mey­da­nı'nı sa­de­ce mey­dan ola­rak ta­nım­la­mak doğ­ru ol­maz. Ya­pı­lan yol­la­rıy­la bir­lik­te 5400 m² kul­la­nım ala­nı­na sa­hip, ışık ve su oyun­la­rı içe­ren or­ta ha­vuz­la­rıy­la geç­mi­şi ge­le­ce­ğe ta­şı­ya­rak, İs­tan­bul­lu­la­r’­ın şeh­rin keş­me­ke­şin­de du­rup so­luk ala­bi­le­cek­le­ri bir ala­na dönüştü. Yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin yo­ğun ola­rak zi­ya­ret et­ti­ği Ye­ni Ca­mi­i Mey­da­nı'nda 300 m² ala­na sa­hip yü­rü­yen ram­pa ile ula­şı­mı sağ­la­nan yer al­tı tu­va­le­tiy­le mey­da­nın mo­dern ha­ya­ta uyum­lu­lu­ğu sağ­lan­dı.


Nereden nereye...

İkinci Sulanahmet Medresesi’nin çatısı kapatıldı. Çehresi ile birlikte, iç cepheleri de tarihi dokulara zarar verilmeden yenilendi.


Bugün Gazetesi