Team Cadde Emlak Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Team Cadde Emlak Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!Team Cadde Emlak Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Haluk Üçgüler ve Gökhan Kocabaş ortaklığında kuruldu.


Team Cadde Emlak Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Haluk Üçgüler ve Gökhan Kocabaş ortaklığında kuruldu.

Team Cadde Emlak Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. A) GAYRİMENKUL VE EMLAK İŞLERİ 01) Yurtiçi ve yurtdışında gayrimenkul geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetleri yapmak, yerli ve yabancı yatırımcılara yurtiçi ve yurtdışı emlak ve gayrimenkul yatırımlarında danışmanlık, araştırma ve analiz faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gayrimenkulün geliştirilmesi, inşaatı, yenilenmesi, yapımı, dekorasyon, restitüsyon, renovasyon, restorasyon yapılması, alım, satımı, işletilmesi, yönetilmesi, kiralanması işlerini yapmak, bu konularla ilgili danışmanlık ve aracılık faaliyetlerinde bulunmak. 02) Yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki gayrimenkul yatırımları hususunda, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde danışmanlık hizmeti sunmak, bunlar adına hareket ederek, yurtiçinde ve yurtdışında yapacakları gayrimenkul yatırımları gerçekleştirmek, bu yatırımların gerektirdiği idari ve operasyonel konuları takip etmek ve sonuçlandırmak. 03) Şirket, emlak (taşınmaz mal) alım satımı, kiralanması, pazarlanması, taşınmaz mallar üzerinde hukuken ve yasal olarak yapılabilen tüm tasarruflar ve emlak konularında danışmanlık, ekspertiz, emlak yatırım danışmanlığı, emlak pazarlanması ve kiralanması konularında aracılık işleri yapmak. 04) Gayrimenkul ile ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların durumunun analiz edilmesi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek. 05) Yurtiçi ve yurtdışında gayrimenkul konusunda eğitim ve koçluk faaliyetleri yapmak. 06) İştigal konuları ile ilgili mümessillik, distribütörlük, müşavirlik, vekalet, komisyonculuk, taahhüt ve hizmet işlerini yapmak. 07) İştigal konuları ile ilgili olarak veya bu konuların dışında özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlara her türlü danışmanlık, geliştirme, pazarlama ve yönetim hizmeti vermek. 08) İştigal konuları ile ilgili, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek ve sonuçlandırmak. B) İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ 01) Her türlü taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 02) Şehircilik ve kenstel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak. Bu projeleri hazırlamak, yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 03) Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 04) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek ve yapmak. 05) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 06) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. 07) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma tesisleri, her türlü dekorasyon, tadil, tamir ve boya işleri yapmak. 08) Her türlü mimari plan, proje çizimi ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak, yaptırmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında açılan proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan ve projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 09) Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılacağı işler ve lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. 10) Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçümleri, plan kote, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Suadiye Mah.Bağdat Cd.Nurullah Bey Blok No:394 İç Kapı No:7 Kadıköy