Tek-Art İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

Tek-Art İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!Tek-Art İnşaat'ın 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 


Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Tek-Art İnşaat tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca finansal raporunu, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Tek-Art İnşaat'ın KAP açıklaması:
II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN

SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte (konsolide) finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
  
a) Şirketimizin 01.01.2020 ile 31.12.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın