Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur ve EmreTorun ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 17 Şubat'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak'ta kuruldu.Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur ve EmreTorun ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 17 Şubat'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak'ta kuruldu. 


Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;  1- Arsa, arazi mesken ve işyeri niteliğinde her türlü gayrimenkulün inşası,ihyası, satın alınması, kiralanması, işletilmesi, yerli yabancı özel resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında ticari/idari/teknik tesisler kurulması, her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane,sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika,fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkulleralmak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak,  2- Yurtiçi ve yurtdışında her türlü turistik tesisleri kurmak, satın almak,kiralamak, kiraya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak,turizm ve eğlence amaçlı olarak, otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastane,lokanta, kafeterya, çay bahçeleri, nargile salonları ve benzeri yerleri kurmak,inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ait otopark vb. yerleri kurmak ve işletmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1. Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır,iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. 2. Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar. 3. Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir. 4. Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, ipotek, rehin ve teminat olarak gösterebilir,  yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, kredi müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yapabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. 5. Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir. 6. Şirket faaliyetleri için lüzum gördüğü gayrimenkul mallar ve gayrimenkul hükmündeki hakları,menkul mallar veya gayrimenkul ve menkul mallar üzerindeki ayni ve şahsi hakları satın alma,trampa,takas gibi Medeni Kanun,Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu,İcra İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarılabilir konusu hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir,kabul edebilir,şirket lehine ipotek rehin tesis edebilir,mevcut ipotekleri fek edebilir.Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi teminat verebilir,alabilir,kendi ve başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir,menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir,kiraya verebilir,inşa eder veya ettirir işletir veya işlettirebilir. Gayrimenkuller üzerinde intifa,intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir, gayrimenkuller arsa veya arazi ise bunları parselasyon,cins tahsisi,tevhit ve ifraz edebilir,başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek kabul edebilir,inşaat halinde gayrimenkul satın alabilir,satabilir,ipotek tesis edebilir,haciz koyabilir ve bunları kaldırabilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 7. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, 8.Şirketin amacınaulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından, her türlü krediler, emfal kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması aracılık yapmak kaydı ile kullanılması, 9. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili, tasarruflarında bulunulması, 10. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, 11. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, intira hakları ve beraatlarının, ruhsatnamelerin,ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmes

Timur Ege Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri 2 Kat: 3