EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak'ta kuruldu.


EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Erden Timur Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak'ta kuruldu.


EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Arsa, arazi mesken ve işyeri niteliğinde her türlü gayrimenkulün inşası, ihyası, satın alınması, kiralanması, işletilmesi, yerli yaba ncı özel resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında ticari/idari/teknik tesisler kurulması, her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak,  2- Yurt içi ve yurt dışında her türlü turistik tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, kir aya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak, turizm ve eğlence amaçlı olarak, otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastahane, lokanta, kafeterya, çay bahçeleri, nargile salonları ve benzeri yerleri kurmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ait otopark vb. yerleri kurmak ve işletmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1. Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. 2. Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar. 3. Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir. 4. Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurul muş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, ipotek, rehin ve teminat olarak gösterebilir, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, kred i müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yap abilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. 5 Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurt dışı ve yurt içi sergilerde bulunabilir, fuarlar a katılabilir, temsilcilikler kurabilir. 6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabil ir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde  irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtif akı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebil ir. 7. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, 8. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından, her türlü krediler, emfal kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması aracılık yapmak kaydı ile kullanılması,  9.  Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayr imenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili, tasarruflarında bulunulması, 10.   Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri , kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, 11.  Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, intira hakları ve beraatlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret  unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınmas ı, kiraya verilmesi, 12.  Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine g öre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması.


EE Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri 2 Kat: 3