TMSF, Kafkas Teknik Yapı'nın Ardahan'daki otelini satıyor!

TMSF, Kafkas Teknik Yapı'nın Ardahan'daki otelini satıyor!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ'ne ait Ardahan Apart Otel binasını satışa çıkardı.


 

TMSF, Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ'ne ait Ardahan Apart Otel binasını satışa çıkardı. Gayrimenkulün toplam satış bedeli 2 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.

TMSF, Kafkas Teknik Yapı

1-Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait, Ardahan İli, Merkez İlçesi, Karagöl  Mahallesinde yer alan ve tapuda 312 ada 23  No’lu parselde kayıtlı bulunan Apart Otel satışı 18.02.2019 tarihinde Saat: 16:30’ da, Ortakapı Mah. Haydaraliyev Cad. Büyükpostane Karşısı No: 74 Kat 2 Daire 3 Merkez KARS adresinde Kapalı zarf teklif alma ve sonrasında açık artırma yöntemiyle yapılacaktır.
 

Kapalı Zarf  ile Teklif Verme Usülü:

İstekliler, satış şartnamesinde belirtilen miktarda teminat mektuplarını veya teminatların depo edildiğini kanıtlayan belgeleri ve her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartnameyi, gerçek kişi ise kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise yetki belgesi ve imza sirkülerinin, vekil ise vekaletnamesinin bir örneğini ve teklif mektubunu zarfa koyacak ve zarfı kapatacaklardır.

Zarfın üzerinde, isteklinin kimliğine mahsus hiçbir kayıt ve ibare kesinlikle   bulunmayacak, yalnızca (Ortakapı Mah. Haydaraliyev Cad. Büyükpostane Karşısı No: 74 Kat 2 Daire 3 Merkez KARS adresi ile 18.02.2019 GÜN, SAAT 16:30’DA YAPILACAK KAFKAS TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ APART OTEL SATIŞ İHALESİNE AİT TEKLİF MEKTUBUDUR) ibaresi yer alacaktır.


Teklif vermede bu şekil ve usül, ihaleye katılmanın geçerlilik koşuludur.    

Teklif Zarflarının Verilmesi veya Gönderilmesi:

İstekliler, teklif rakamını da içeren teklif mektubunu ve şartname ile eklerinin bulunduğu kapalı zarfları yukarıda yazılı adrese belirtilen usulde tevdi edecekler veya aynı gün ve saatte belirtilen yerde bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.

İsteklilerin belirlenen saatten sonra kapalı teklif zarfı verme istekleri kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler nedeniyle geç ulaşan kapalı teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Alıcı çıkmaması halinde en fazla teklif verenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla, gayrimenkul ikinci satış tarihi olan 25.02.2019’de, aynı adreste ve aynı saatte (saat 16:30) tekrar açık artırmaya çıkarılacaktır.
3-Talipliler, satış koşulları ve satışa sunulan gayrimenkul hakkında daha ayrıntılı bilgiyi tmsf.org.tr/satis ilani adresinden veya aşağıda irtibat bilgisi verilen şirket Kayyımı üzerinden temin edebileceklerdir.
4-İhaleye katılmak isteyen talipliler; yayınlanan listede belirtilen gayrimenkul için 100. 000.-TL’ lik, asgari 3 ay süreli Geçici Teminat Mektubunu veya nakit teminatı, İhale Tarih/Saatine kadar, ihale mahallinde verecektir.
5-Teminat yatırmayan talipli ihaleye katılamaz.
6-İhale bedelinin, satış tarihinden itibaren 15 İŞ GÜNÜ içinde, Şirketin bildirilecek banka hesabına PEŞİN olarak yatırılması zorunludur. Alıcının satış bedelini, süresinde peşin olarak ödememesi halinde, satış işlemi iptal edilecek ve teminat Şirkete gelir kaydedilecektir.
7-Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, satış koşullarını ve ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
8-Satışa konu gayrimenkul ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri satışa konu gayrimenkulü mevcut hali ile görüp, inceleyip, beğenerek kabul etmiş, dolayısıyla satış sonrasında teklif verdikleri/aldıkları gayrimenkul ile ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılırlar.

9-Satış işlemi sonrası bedeli peşin olarak Alıcı tarafından ödendikten sonra gayrimenkul devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
10-Satış tutarı üzerinden ayrıca KDV hesaplanarak tahsil edilecek olup KDV alıcıya aittir.
11-Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
12-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

13-Teklifi kabul edilen Taliplinin, Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ikinci en yüksek teklifi veren istekliden gayrimenkulü satın almasını isteyebilir.
14-İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda talep edilen belgeleri vermeleri zorunludur:
 
Nüfus kağıdı fotokopisi
 
Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise  tüzel kişilik adına teklifte  bulunacak  kişiye verilen  noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile  yetkilendirene ait noter tasdikli imza sirküleri.
 
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri.
15-Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

16-Uyuşmazlıkların çözümünde Kars Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.