TMSF, Yapı Azim Ortaklık Girişim'in 7 gayrimenkulünü satıyor!

TMSF, Yapı Azim Ortaklık Girişim'in 7 gayrimenkulünü satıyor! TMSF, Yapı Azim Ortaklık Girişim'in 7 gayrimenkulünü satıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yapı Azim Ortaklık Girişim A.Ş.’ye ait 7 gayrimenkulü satışa çıkardı.  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,Yapı Azim Ortaklık Girişim A.Ş.’ye ait 7 gayrimenkulü satışa çıkardı. Sultanbeyli'de yer alan gayrimenkullerin en düşük muhammen bedeli 305 bin TL, en yüksek muhammen bedeli 390 bin TL olarak belirlendi.

YAPI AZİM ORTAKLIK GİRİŞİM  İŞLETMESİ’NE AİT 7 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

1. Yapı Azim Ortaklık Girişim A.Ş.’ye (ŞİRKET) ait Selçuklu Evleri Projesinde, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, 5434 ada,22 parsel sayılı 13.935,39 m2 alanlı Arsa nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan A-B-C Bloklarından oluşan mesken nitelikli aşağıda bilgileri verilen 7 adet bağımsız bölümün satışı 05.07.2019 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif Şirket tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 16.07.2019 tarihine kadar bildirilecektir.

*KDV Oranı %1’dir.

 

2. Teklif veren isteklinin teklif verdiği bağımsız bölümün muhammen bedelinin %5’i kadar teminat tutarını ŞİRKET’in ODEA Bankası ATAŞEHİR Şubesi nezdindeki TR52 0014 6000 0013 9009 5000 01 IBAN numaralı hesabına yatırması şarttır. Teklifi kabul edilmeyen isteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

3. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  

4. Son teklif verme günü ve saati 05.07.2019 saat 17.00’dır.Teklifler 05.07.2019 tarihinde saat: 17:00’ye kadar her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı iş bu ilanın son sütunundaki kısma  teklif rakamı yazılmak, teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve diğer ekleri eklenmek suretiyle aşağıdaki adrese teslim edilecek veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilecektir.

5. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

6. Teklifi kabul edilen istekli ile ayrıca şirketin hazırladığı satış sözleşmesi imzalanacaktır. Tarafların yükümlülükleri iş bu satış sözleşmesinde belirlenecektir.

7. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.

8. Varlıklar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

9. Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

10. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

12. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.