Tokat İl Genel Meclisi'nin gündeminde imar var!

Tokat İl Genel Meclisi'nin gündeminde imar var! Tokat İl Genel Meclisi'nin gündeminde imar var!

Tokat İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı gündemi ilan edildi. Adem Dizer Başkanlığındaki İl Genel Meclisi'nin 6 Şubat 2017 tarihinde yapılmaya başlanacak 23/4. Dönem 2. toplantı gündeminde şu maddeler yer alıyor5302 sayılı Kanunun 14.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi uyarınca, İl Genel Meclisinin Aralık ayında yaptığı Olağanüstü toplantıda aldığı karar ile Ocak/2017 ayında yaptığı toplantılarda alman kararların üyelere dağıtılması. 


* Erbaa İlçesi G.O. P. Mah. 677 ada, 9 No.lu parselinde kayıtlı arsa 9 7 niteliğindeki 5.074,90 metrelik parselin; 423,12 u f si Erbaa Belediyesi adına, 4.651,78 m si idaremiz adına kayıtlı olup, bu yerin uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlandığı, okul inşaatının yapılabilmesi için Belediye hissesinin İdaremiz adına devredilmesi gerektiğinden, bu amaçla İdaremize ait Erbaa İlçesi İsmetpaşa Mah. bulunan 1.913,24 m2 lik arsa ile G.O.P. 


Mahallesinde Erbaa Belediyesine ait 423,12 m" lik yerin karşılıklı takas talebine ilişkin 11 Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06/01/2017 tarih ve 227 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması. 


* İdaremizin üyesi bulunduğu TLTHIS Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası üyeliğinin devamı ve 2017 yılı üyelik aidatının ödenmesine ilişkin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 325 sayılı teklif yazı ve ekinin görüşülerek konunun karara bağlanması. 


* Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün 08/11/2016 tarih ve 24779 sayılı yazısı gereği 2016 yılı envanter çalışmaları kapsamında, yol ağımızda yer alan birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayırımında tasnif edilerek uzunluk ve standartları güncellenen köy yollarıma ilişkin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16/01/2017 tarih ve 467 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması. *İlimiz ilçelerinde eğitim ve öğretime devam edilen ve 11 Milli Eğitim Müdürlüğü envanter kayıtlarına işlenmek üzere tahsis belgelerine gerek duyulan ve okul olarak kullanılan 11 adet taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. *Tokat Merkez Fevzi Çakmak 16 derslik ilkokul yapım işinin 2017 yılı temel eğitim programına ilave edilmesine ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Zile İlçesi Kızılcın (Evrenköy) de halen sağlık evi olarak kullanılan tapunun 148 ada ve 13 No.lu parselinde kayıtlı mülkiyeti İdaremize ait 744,26 m2 lik arsanın üzerinde bulunan sağlık

evinin yenilenmek üzere Sağlık Bakanlığının 2017 yılı yatırım programına alınmış olması nedeniyle sözkonusu taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. ! 


*Zile İlçesi Güzelbeyli Köyünde tapunun 216 ada, 8 ve 9 No.lu parsellerinde kayıtlı taşınmazı Bayram ÇATAL'm satın alma talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Artova İlçesi İstasyon Mahallesi 104 ada ve 3 No.lu parselde mülkiyeti idaremize ait 947,39 m ' yüzölçümlü taşınmazda bulunan Kaymakamlık lojmanının eski ve ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle yeni lojmana ihtiyaç duyulduğundan, Kaymakamlık lojmanı yapılması için mezkûr yerin Artova Kaymakamlığına tahsisine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Niksar ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, çiftçilerimize kümes hayvancılığının geliştirilmesi için hazırlanmış olan Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği projesinin İl Özel İdaresi Kanunun 64. maddesi kapsamında ortak proje olarak İl Özel İdaremizce uygulanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Turhal İlçesi Ataköy Köyü sulama suyu için ilk yapılan sondaj çalışması sonucu su kaynağına erişilemediği belirtilmiş olup, bu sonuç üzerine ilgili köyün sulama suyu temini üzerine yeni bir fizibilite çalışması yapılmasına dair Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


* Niksar İlçesine bağlı Günebakan Köyü ile Ordu İli Akkuş İlçesine bağlı Ceyhanlı, Külekçili, Meyveli ve Erbaa İlçesine bağlı Akgün köyleri arasındaki bağlantı yolunun Niksar İlçemiz sınırları içerisinde kalan 4 Km.lik kısmının Tokat İl Özel İdaresi yol ağma alınmasına dair Köy İşleri Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Tokat Belediyesi tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Tokat Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi" ne sağlanacak katkının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu (müşterek) 

raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. *Tokat-Turhal-Pazar-Zile Belediyeleri tarafından Turhal İlçesi Kuşoturağı Köyü Sulakbeli mevkii ile Zile İlçesi Ütük Köyü Heybeliçat mevkileri arasında kalan katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisine ulaşım mesafesini kısaltacak yolun açılması ve kamulaştırma talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Köy İşleri Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*2014 ve 2016 yıllarında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüm üz ile ortak yürütülen Örtü Altı Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında destek alan çiftçilerimizden alman verilere dayanarak projeyi uygulamış, başarılı sonuçlar almış çiftçilerimizden birkaçının tespit edilerek Meclisimiz tarafından ödüllendirilmesi ve çalışmalarını anlatan görsel ve videoların internet sitemizde ve İdaremiz hizmetlerini anlatan görsellerde yayınlanmasına dair AR-GE Komisyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*Tokat kırsalında yaşayan kadınların sorunları ve yaşam koşullarının tespiti sonrasında mesleki ve aile yaşamının uyumlaştırılması, yeni iş ve gelir olanaklarının oluşturulması, siyasi, sosyal ve hukuki konumlarının iyileştirilmesi, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kadınların bireysel niteliklerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda ne gibi projeler üretilebilir tespitinin yapılması gerektiğinden, bu tespitler yapılırken Tokatta yaşayan ve bu çalışmaya katkı sağlayacak kadınların da belirlenerek oluşturulacak bir platformda kendilerine söz hakkı ve yer verilmesi gerekliliği de ihmal edilmeden gerekli çalışmaların yapılmasına dair ARGE Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması. 


*İlimiz Merkez Gıj Gıj Tepesinde bulunan İdaremizce Ticaret ve Sanayi Odasına tahsis edilen taşınmaz üzerine yapılan tesisin 2.500.000,00.-TL. bedel karşılığında İdaremize devredilmesi talep edildiğinden, Meclisimizin kararına istinaden, tesisin ve içindeki demirbaşların maliyet ve bugünkü değeri İdaremizce tespit edilmiş ve devir işlemleri ile ilgili İdaremiz Hukukçularının görüşleri belirtilmiş olup, bu tespitlere göre taşınmazın devir talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.


Tokat Gazetesi