TOKİ Muğla Yatağan 2. Merhale Projesi İnşaatı İşi ihalesi yarın!

TOKİ Muğla Yatağan 2. Merhale Projesi İnşaatı İşi ihalesi yarın!Muğla Yatağan 2. Merhale (Girme Barajı ve Sulaması) Projesi İnşaatı İşi (E-İHALE) ihalesi yarın saat 11:00'de yapılacak.


Muğla Yatağan 2 Merhale (Girme Barajı ve Sulaması) Projesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Yarın saat 11:00'de gerçekleştirilecek olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alıyor;

İKN    :    2020/208692 
1-İdarenin
a) Adı    :    T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası    :    3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    Muğla Yatağan 2 Merhale (Girme Barajı ve Sulaması) Projesi İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Girme Barajı Dipsavağından Alınacak Su İle 2.151,00 Ha Tarım Arazisinin Sulanabilmesi İçin Borulu Sulama Şebekesi Ve Sanat Yapıları Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Muğla
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    01.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan A / IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
  
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Projesine Uygun Olarak; Ø 355 Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,04%    0,07%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 500 Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,18%    0,33%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 600 Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,11%    0,21%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 900 Hat Kapama Vanası+ Ø 150 Hava Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,17%    0,31%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 1400 Hat Kapama Vanası+ Ø 250 Hava Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,41%    0,76%    0,5
PE100 Borularda Yatay ve Düşey Tesbit Kitlesi Yapısı Yapılması    0,01%    0,02%    0,1
CTP Borularda Tip1, Tip2 ve Tip3'e Uygun Yatay ve Düşey Tesbit Kitlesi Yapısı Yapılması    1,24%    2,3%    0,5
Basınç Kırıcı Vana Yapılması    1,37%    2,55%    0,5
Boru Hatlarında Her Genişlikte Stabilize İşletme Bakım ve Servis Yolu Yapılması    1,27%    2,37%    0,5
Ø 600 Çelik Boru ile Yatay Sondaj Yapılması    0,39%    0,73%    0,3
Sulama Tesisinin 36 ay (3 yıl) Süresince İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması    2,69%    5%    2
Trapez kesitli drenaj kanalı imalatı yapılması    0,33%    0,61%    0,3
Drenaj kanalları üzerinde projesine uygun 1,5 x 1,5 m menfez yapılması    0,08%    0,15%    0,1
Drenaj kanalları üzerinde projesine uygun 3,0 x 2,0 m menfez yapılması    0,29%    0,55%    0,3
Drenaj kanalları üzerinde projesine uygun 2(2,0x2,0) m menfez yapılması    0,17%    0,32%    0,1
Projesine uygun olarak kavşut yapısı yapılması    0,04%    0,08%    0,1
Projesine uygun olarak şüt yapısı yapılması    0,33%    0,62%    0,3
600mm ANMA ÇAPLI 8 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    2,01%    3,73%    2
600mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    3,16%    5,86%    2
800mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    0,56%    1,04%    0,5
900mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    3,12%    5,8%    2
1000mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    0,8%    1,48%    0,5
1100mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    2,07%    3,84%    2
1400mm ANMA ÇAPLI 10 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    7,82%    14,52%    5
1400mm ANMA ÇAPLI 6 ATÜ CTP BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ    2%    3,72%    2
Ø 110 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,26%    0,47%    0,3
Ø 110 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,08%    0,15%    0,1
Ø 110 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,18%    0,33%    0,1
Ø 125 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,03%    0,06%    0,1
Ø 140 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,03%    0,06%    0,1
Ø 140 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,02%    0,03%    0,1
Ø 160 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,22%    0,4%    0,3
Ø 160 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,64%    1,18%    0,5
Ø 160 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,77%    1,42%    0,5
Ø 160 mm anma çapında 12,5 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,03%    0,05%    0,1
Ø 180 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,06%    0,11%    0,1
Ø 180 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,75%    1,39%    0,5
Ø 180 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,33%    0,61%    0,3
Ø 200 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,73%    1,36%    0,5
Ø 200 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,43%    0,8%    0,5
Ø 200 mm anma çapında 12,5 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,08%    0,15%    0,1
Ø 225 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,1%    0,18%    0,1
Ø 225 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,22%    0,4%    0,3
Ø 225 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,3%    0,55%    0,3
Ø 225 mm anma çapında 12,5 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,08%    0,15%    0,1
Ø 250 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,33%    0,62%    0,3
Ø 250 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    1,62%    3,02%    0,5
Ø 250 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,92%    1,71%    0,5
Ø 250 mm anma çapında 12,5 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,07%    0,12%    0,1
Ø 280 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,09%    0,17%    0,1
Ø 280 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,6%    1,11%    0,5
Ø 280 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,89%    1,66%    0,5
Ø 315 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,48%    0,88%    0,5
Ø 315 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,47%    0,88%    0,5
Ø 315 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,07%    0,12%    0,1
Ø 355 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,31%    0,58%    0,3
Ø 355 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,89%    1,65%    0,5
Ø 355 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,4%    0,74%    0,3
Ø 355 mm anma çapında 12,5 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,69%    1,27%    0,5
Ø 400 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,89%    1,66%    0,5
Ø 400 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    1,04%    1,93%    0,5
Ø 400 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    1,31%    2,44%    0,5
Ø 450 mm anma çapında 6 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,19%    0,35%    0,3
Ø 450 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    3,52%    6,53%    2
Ø 450 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,87%    1,62%    0,5
Ø 500 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    3,73%    6,93%    2
Ø 500 mm anma çapında 10 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,96%    1,78%    0,5
Ø 560 mm anma çapında 8 atm basınç dayanımlı PE100 boruların temini ve döşenmesi    0,73%    1,36%    0,5
Tek Çıkışlı Hidrolik Hidrant Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,63%    1,17%    0,5
Çift Çıkışlı Hidrolik Hidrant Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    1,62%    3%    0,5
H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve Ø50 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,05%    0,1%    0,1
H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve Ø80 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,04%    0,08%    0,1
H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve Ø100 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,02%    0,04%    0,1
H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve Ø150 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,02%    0,05%    0,1
H Tipi Çift Çıkışlı Hidrant ve Ø50 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,13%    0,24%    0,1
H Tipi Çift Çıkışlı Hidrant ve Ø80 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,09%    0,17%    0,1
Hat Sonu H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant ve tahliyeli Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,54%    1,01%    0,5
Hat Sonu H Tipi Çift Çıkışlı Hidrant ve tahliyeli Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,91%    1,69%    0,5
Ø50 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,55%    1,02%    0,5
Ø80 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,22%    0,41%    0,3
Ø100 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,02%    0,04%    0,1
Ø150 Vantuz Yapısının İnşaatı, Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,01%    0,03%    0,1
Tip - 1 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,1%    0,18%    0,1
Tip - 2 Projelerine Uygun Olarak; Ara Pompajlı Tahliyeli Yapısı İnşaatı, Mekanik Aksam İmalatı Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,44%    0,82%    0,5
Tip -3 Projelerine Uygun Olarak; Ara Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,13%    0,23%    0,1
Hat Sonunda Cazibeli Tahliyeli Yapısı İnşaatı, Mekanik Aksam İmalatı Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,17%    0,32%    0,1
Hat Sonunda Pompajlı Tahliyeli Yapısı İnşaatı, Mekanik Aksam İmalatı Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,25%    0,46%    0,3
Projesine Uygun Olarak; Ø 110 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,13%    0,24%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 160 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,39%    0,72%    0,3
Projesine Uygun Olarak; Ø 180 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,12%    0,23%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 200 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,15%    0,29%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 225 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,09%    0,17%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 250 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,32%    0,59%    0,3
Projesine Uygun Olarak; Ø 280 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,21%    0,4%    0,3
Projesine Uygun Olarak; Ø 315 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,04%    0,07%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 400 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,08%    0,15%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 450 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,25%    0,47%    0,3
Projesine Uygun Olarak; Ø 500 Ayrım Yapısı+ Ø 100 Hava Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,19%    0,36%    0,3
Projesine uygun olarak brit yapısı yapılması    4,4%    8,17%    3
Projesine Uygun Olarak; Ø 560 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,09%    0,17%    0,1
Projesine Uygun Olarak; Ø 600 Ayrım Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,5%    0,93%    0,5
Projesine Uygun Olarak; Ø 250 Hat Kapama Vanası+ Ø 50 Hava Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi    0,03%    0,05%    0,1 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.