TOKİ Şanlıurfa Bozova 2. Kısım Şebeke 1. Ünite İkmal İnşaatı İşi ihalesi bugün!

TOKİ Şanlıurfa Bozova 2. Kısım Şebeke 1. Ünite İkmal İnşaatı İşi ihalesi bugün!Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Şebeke 1. Ünite İkmal İnşaatı İşi (E-İHALE) ihalesi bugün saat 11:00'de yapılacak.


Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2 Kısım Şebeke 1. Ünite İkmal İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Bugün saat 11:00'de gerçekleştirilecek olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde;

İKN    :    2020/194273 
1-İdarenin
a) Adı    :    T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası    :    3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2 Kısım Şebeke 1 Ünite İkmal İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Y-1-2-3-6A-11-12-14-…-29-...-37 Hatlarına Ait 3.863 Ha'lık Sulama Şebekesi ve Üzerindeki Sanat Yapıları İle İşletme Bakım Yollarının Yapılması ve İkmal Öncesi Tamamlanan Kısımlarla Birlikte Toplam 8.548 Ha Sahanın İşletilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Şanlıurfa
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    18.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan A / IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
  
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
110 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,04%    1,56%    0,7
125 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,08%    0,12%    0,1
140 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,32%    0,48%    0,2
160 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,2%    1,8%    0,8
180 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,8%    1,2%    0,5
200 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,2%    1,8%    0,8
225 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    1,44%    2,16%    0,9
250 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,16%    3,24%    1,3
280 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,48%    3,72%    1,5
315 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    2,88%    4,32%    1,8
355 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    3,6%    5,4%    2,2
400 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    3,04%    4,56%    1,9
450 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,72%    1,08%    0,5
500 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    4,8%    7,2%    2,8
560 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    4,56%    6,84%    2,7
710 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    0,64%    0,96%    0,4
700 mm anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması    7,68%    11,52%    4,2
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı Sürgülü Vana ve Koruma Yapısı Yapılması (Sayaçsız Basit Su Alma Vanası)(Düşük Basınçlı(3m altı))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması (Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı Hat Sonu Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,48%    0,72%    0,3
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı Ø100 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı Ø50 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(3-5m arası))    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Pompajlı Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Pompajlı Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,32%    0,48%    0,2
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı Ø80 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    1,36%    2,04%    0,9
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı Ø80 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Pompajlı Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,24%    0,36%    0,2
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı Hat Sonu Ø50 Vantuzlu H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Pompajlı Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Cazibeli Hat Sonu Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,24%    0,36%    0,2
PE100 Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    1,28%    1,92%    0,8
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    1,12%    1,68%    0,7
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı Ø100 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,08%    0,12%    0,1
PE100 Üzerinde Tek Çıkışlı Ø50 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Yüksek Basınçlı(10-40m arası))    0,08%    0,12%    0,1
CTP Üzerinde Çift Çift Çıkışlı Ø150 Hava Vanalı H Tipi Su Alma Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması(Düşük Basınçlı(5-10m arası))    0,08%    0,12%    0,1
Ø 80 Hava Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,08%    0,12%    0,1
Ø 100 Hava Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,08%    0,12%    0,1
Ø 150 Hava Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,08%    0,12%    0,1
CTP Ø 700 Yatay Dirsek Tespit Kitleleri    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Ø 110 Prefabrik Tip Pompajlı Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,16%    0,24%    0,1
PE100 Üzerinde Ø Ø 110 Cazibeli Ara Tahliye Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,4%    0,6%    0,3
PE100 Üzerinde Y14 Boru Hattı Km:1+372.61’deki Ø500 mm Zemin Altı Vantuzlu (Ø100) mm By-Passlı (Ø100) Hat Kapama Vanası ve Koruma Yapısı Yapılması    0,08%    0,12%    0,1
Y17 Km:0+877.00’daki Y17-2 ve Y26 Km:1+357.00’daki Y26-3 Boru Hattı Üzerindeki Ø400mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yolsuz Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,16%    0,24%    0,1
Y18 Km:2+032.00’daki Y18-2 Boru Hattı Üzerindeki Ø400mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yolsuz Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y18 Km:1+107.00’daki Y18-1 Boru Hattı Üzerindeki Ø700mm Kelebek Vanalı Ø200 mm By-pass’lı, Vantuzsuz, Yolsuz Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y2 Km:0+483.00’daki Y2-2 Boru Hattı Üzerindeki Ø500mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yolsuz Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y2 Km:0+478.00’daki Y2-1 Boru Hattı Üzerindeki Ø400mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yollu Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y23 Km:0+258.00’daki Y23-1 ve Y30 Km:0+445.00’daki Y30-1 Boru Hattı Üzerindeki Ø400mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzsuz, Yollu Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,16%    0,24%    0,1
Y1 Km:0+151.57’deki Y1-1 Boru Hattı Üzerindeki Ø450mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yollu Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y1 Km:0+289.46’daki Y1-2 Boru Hattı Üzerindeki Ø450mm Kelebek Vanalı Ø100 mm By-pass’lı, Vantuzlu, Yolsuz Ayrım Yapısının Temini ve Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Ø200 mm Sürgülü Vanalı Ø50 mm Vantuzlu Yollu Zemin Üstü Ayrım Yapısının (120x140x115) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Ø250 mm Sürgülü Vanalı Ø50 mm Vantuzlu Yolsuz Zemin Üstü Ayrım Yapısının (120x140x115) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Ø280 mm Sürgülü Vanalı Ø50 mm Vantuzlu Yolsuz Zemin Üstü Ayrım Yapısının (120x140x115) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Ø315 mm Sürgülü Vanalı Ø80 mm Vantuzlu Yollu Zemin Üstü Ayrım Yapısının (160x130x125) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,16%    0,24%    0,1
Ø315 mm Sürgülü Vanalı Ø80 mm Vantuzlu Yolsuz Zemin Üstü Ayrım Yapısının (160x130x125) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Ø355 mm Sürgülü Vanalı Ø80 mm Vantuzlu Yolsuz Zemin Üstü Ayrım Yapısının (160x130x125) Tip Tatbikat Projelerine Uygun Olarak İnşaatı    0,08%    0,12%    0,1
Y14 Boru Hattı Km: 0+343.82 Ø710 PE100 boru ile yol geçişi yapısı yapılması (Aç Kapa)    0,08%    0,12%    0,1
Y14 Boru Hattı Km: 1+671.74 Ø500 PE100 boru ile yol geçişi yapısı yapılması (Aç Kapa)    0,08%    0,12%    0,1
Y1-2-1 Boru Hattı Km: 0+303.88 Karayolu Geçişi (İçi Ø180 mm PE100, Dışı Ddış = Ø273 mm t=4.5 mm Çelik Kılavuz Borulu) (Yatay Sondaj )    0,08%    0,12%    0,1
PS1-2 pompa istasyonu cebri boru kalan işleri (2xØ2200 cebri boru hattının temin ve döşenmesi, cebri boru tahliye bağlantısı, her türlü redüksiyonlar, montaj için gerekli flanş, conta, cıvata, sac, ankraj bulonu, somun vb. her türlü çelik    20,96%    31,44%    12,5
PS1-2 ilave Şalt sahasına 154 kV PS1-2 Trafo Merkezinde yapılacak olan Güç Trafosu ve Trafo Fideri ilavesi temini ve montajı (E&M işler sisteme bağlantısı dahil), (duvar, beton kırılması, yeniden yapılması vs. yapılması)    4,88%    7,32%    3,2
Elektrik binası yapılması    0,32%    0,48%    0,2
Boru Hatlarında 6 m Genişliğinde Stabilize İşletme Bakım ve Servis Yolu Yapılması    4,88%    7,32%    3,1 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.