25 / 03 / 2023

TOKİ Tarımköy projesinin tüm detayları!

TOKİ Tarımköy projesinin tüm detayları!

Türkiye'nin örnek projeleri arasında gösterilen Tarımköy Projesi kapsamında TOKİ binlerce konut üretiyor. İşte Tarımköy hakkında bilinmesi gerekenler...Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nitelikli konut üretimine Türkiye’nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar binlerce konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor. Proje ile toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi de veriliyor.


Tarımköy Projesi kapsamında her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre konut üretimi yapılıyor. Örneğin Erzurum’da kış şartlarına uygun konut üretilirken, Mardin’de yöresel mimarinin ön plana çıktığı konutlar hayata geçiriliyor.


5 maddede Tarımköy hakkında bilinmesi gerekenler


Tarımköy Projeleri, nüfusu 40 binden az olan ilçelerde Belediye ve Kaymakamlıklarla, nüfusu 40 binden çok olan il veya ilçelerde Belediye ve Valiliklerle ya da Kaymakamlıklarla ortak çalışma içerisinde gerçekleştiriliyor.


Binalar talebe ve yöreye uygun projelendirilip inşa ediliyor.


Okul, cami, sağlık ocağı gibi sosyal donatı talep edilmesi halinde konut satış bedeli yaklaşık yüzde 10- yüzde 20 oranında artırılıyor.


Konutlar bodrumlu veya bodrumsuz olarak yapılabiliyor.


Bodrumlu konutlarda bodrumlar iç kısmı kaba olarak teslim ediliyor.


Tarımköy Projesi nedir


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nitelikli konut üretimine Türkiye'nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar binlerce konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor.


Tarımköy Projesi’nin amacı


TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri ile köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel halkın iş görmede örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve bozulmadan saklanması amaçlanıyor. Bu amaçla oluşturulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile ürünlerin pazarlanması, üretim ve verimliliği geliştirici bilgi ve yüksek teknoloji oluşturulmasına yönelik üreten köylüler oluşturulması hedefleniyor.


Ayrıca atıl duran veya verimli kullanılamayan köy kaynaklarının devletin yönlendirmesi ve kamu imkânları çerçevesinde desteklenerek işler hale getirilmesi, buna paralel olarak sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve köy mimarisinin geliştirilmesi, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesi sağlanacak. Bununla birlikte kurum ve kuruluşların mevcut imkânlarının bir araya getirilmesi, iş birliğinin geliştirilip güçlendirilmesi, mevcut kaynakların verimli kullanılması da amaçlanıyor.


Başvurularda aranılacak kıstaslar


Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından anket formu düzenlenmelidir. Konut talebinin belirlenmesine yönelik yapılan anketin sonuçlarının değerlendirildiği anket sonuçları değerlendirme formu konut talep yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (Vatandaşlarla yapılan anket formları Valilik/Kaymakamlık/Belediyelerde muhafaza edilecektir.)


Önerilecek Tarımköy arazisi, hane başına parsel büyüklüğü yöresel farklılıklar göz önüne alınarak belirlenmektedir( 250 - 3.000 m²).


Tarımköy kurulacak arazi ve arsalar belediyelerden, köy tüzel kişiliğinden, köy halkından veya hazineden karşılıksız karşılanabilmelidir.


İnşaat ve yerleşim yerleri orman ve çevre yönünden engel teşkil etmemeli, telafi edilemeyecek zararlara yol açmamalıdır.


Arsa veya arazi hakkındaki teknik bilgilerden; Tapu Kayıt Örneği, 1/1000 ölçekli kadastro mülkiyet paftası, /1000 ölçekli halihazır haritanın mülkiyet sınırları işlenmiş hali, Öneri alanın yerleşim merkezi ile ilişkisini gösteren kroki (1/5000 veya 1/1000 ölçekli), Varsa onaylı imar planı (1/5000 veya 1/1000 ölçekli), Önerilen alanın, mevcut elektrik, su, kanalizasyon ve yol güzergahlarına uzaklığı kroki üzerinde belirlenmelidir.


Eğitim ve sağlık hizmet binalarına ihtiyaç olması halinde yatırım programlarına aldırılmalıdır.


Önerilen alanlar, tabiat ve kültür varlıkları alanlarının üzerinde olmamalıdır.


Proje çalışmalarına başlanabilmesi için, en az 100 adet konut talebinin sağlanması gerekmektedir.


Konut Bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli, %15 peşin 216 ay (18 yıl) vadeli veya %20 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)


Tarımköy konutlarının ilk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılmaktadır.


Yukarıda yer alan yaklaşık bedeller sadece talep edilecek konutlara ait olup talep edilmesi halinde inşa edilecek ağıl bedeli konut bedeline ilave edilecektir.


Bu çalışmalar nüfusu 40.000’den az ilçelerde Belediye ve Kaymakamlıklarla, nüfusu 40.000’den çok il veya ilçelerde Belediye ve Valiliklerle veya Kaymakamlıklarla ortak çalışma içerisinde gerçekleştirildiğinden Valiliklerden, Kaymakamlıklardan veya Belediyelerden alt yapının konutların yapıldığı alana kadar getirilmesi taahhüt olarak alınmaktadır.


Göçü engellemesi bekleniyor


1980’lerden bu yana Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 18’inin kentlere göç ettiği biliniyor. TOKİ’nin kentsel alanlara yönelik çalışmalarının odağında da, bu nüfus hareketinin yol açtığı sorun yer alıyor. Bu gidişi bir nebze de olsa durdurmak amacıyla TOKİ, kültürel dokuyu bozmadan, kent merkezlerinde bulunan altyapı olanağını ve sosyal tesisleri köylere götürüyor.


Gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) büyük bir ölçüde tarım ve hayvancılık sektörüne dayandığı Türkiye’de TOKİ, kırsal yerleşimlerin süregiden nüfus kaybı sorununa karşı, bölge sakinleri için çağdaş alternatifler sunma çabası içerisinde bulunuyor.


Tarımköy ile çiftçilere arazi ve kredi


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nitelikli konut üretimine Türkiye'nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar binlerce konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor.


Köylülere yeni yerleşim alanı


Tarımköy Projesinde  TOKİ  ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sonucu, baraj ya da benzeri altyapı projelerinin inşası için arazileri istimlak edilmiş olan köylülere yönelik yeni yerleşim alanları üretiliyor. Köylülerin daha önce uyguladıkları tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uyumlu bir alana yerleştirilmelerine özel olarak özen gösteriliyor.


Ayrıca İdarenin, talep örgütlenmesine dayalı projelendirme çalışmaları biçiminde de uygulamaları var. Bu modelde bir ilin belediye ya da valilikler düzeyindeki yetkili mercileri, sakinlerinin geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştirmek üzere TOKİ’ye başvuruda bulunulabiliyor.


Başvurular, ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin yakın gelecekte bir doğal afetten etkilenme riski gibi faktörlerden oluşan ölçütlere bakılarak değerlendiriliyor. İdare konut satın almak için başvuruda bulunan vatandaşların sayısının satış kriterleri çerçevesinde yeterli olması durumunda inşaat sürecini başlatıyor.


Sadece konut projesi değil


Tarımköy Projesi yalnızca bir konut üretim projesi değil. Proje ile aynı zamanda toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi veriliyor.


Köyün su kaynakları, çayır, mera ve orman alanları da göz önünde bulundurularak mevcut köy mimarisinin ve dokusunun korunmasına özen gösteriliyor.


Tarımköy projeleri sel ve deprem gibi afetlere karşı zemini sağlam ve korunaklı yerlere yapılıyor.
Yeni Şafak
Geri Dön