Torba yasada neler var?

Torba yasada neler var? Torba yasada neler var?

Yasalaşan Torba Yasa'da emlak piyasasını ilgilendiren bazı değişiklikler yapıldı. Bunların başında İmar Kanunu ve Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişiklik ve yenilikler yer alıyor. Peki, Torba yasada neler var?TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan Torba Yasa'da emlak piyasasını ilgilendiren bazı değişiklikler yapıldı. Bunların başında İmar Kanunu ve Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda yapılan değişiklik ve yenilikler yer alıyor.


1. 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bina" tanımından sonra gelmek üzere su yolu tanımı eklendi. Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi olarak tanımlanıyor.  Böylece Kanal İstanbul ve diğer su yolları için yasal düzenleme getirilmiş oldu. 


2. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan kaçak yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. 


3. Riskli alan sınırları içinde olup, riskli olmayan yapılar kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılabilecek.


4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. 


5. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.


6. Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.


7. Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.


8. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. 


Torba Kanun kapsamında yer alan diğer düzenlemeler:

- 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanması,

- 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,

- Zorunlu trafik sigortası düzenlemeleri, 

- 15 bin polis alınması, 

- Terörizmin finansmanının önlenmesi.10 soruda yeni Torba Yasa!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com