Torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişiklikleri!

Torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişiklikleri! Torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişiklikleri!

Avukat Kadir Kurtuluş, Emlakkulisi.com okurları için torba yasadaki kat mülkiyeti ve tapu kanunu değişikliklerini kaleme aldı. İşte Kurtuluş'un yazısı...10 Temmuz 2019 Tarihli ve 30827 Sayılı Resmi Gazete’de 7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Bu torba kanunla birlikte, Türk Medeni Kanunu, Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi kanunlarda ciddi değişiklikler ve yenilikler meydana geldi. Torba Kanunu inceleme altına alacağımız yazı dizimizin başlangıcını Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tapu Kanunu’nda yapılan değişikliklerle yapıyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 

Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen Ek Madde 5 ile “hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi” için iki düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

1. Hatalı blok numaralarını düzeltebilmek için, kat malikleri kurulu olarak salt çoğunlukla alınan karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü teknik raporu ile almış olduğunuz belediye tarafından onaylı yeni vaziyet planını, tapu müdürlüğüne sunmalısınız.  

2. Hatalı bağımsız bölüm numaralarını düzeltebilmek için ise, lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idare tarafından onaylanan teknik raporu, ayni ve şahsi hak lehtarlarının onayını alarak, tapu müdürlüğüne sunmalısınız, böylece, daire, işyeri vb. bağımsız bölüm numaralarınızı değiştirebilirsiniz. 

Tapu Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

1.Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Tarafların Farklı Yerlerde Bulunması Halinde Devir İşlemleri

Tapu Kanununun 26. maddesinde tapu işlemlerinin ne şekilde ve kim tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen yeni fıkra ile birlikte, taşınmaz devir işlemlerinde alıcı ve satıcı farklı şehirlerde bulunsalar dahi devir işlemlerini bulundukları yerde sonuçlandırabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre; taşınmaz mülkiyetinin devri için yapılacak sözleşmelerde, taraflar (alıcı ve satıcı) farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında bu işlemi yapmaya yetkili teşkilatta bulunmaları durumunda, taraf iradelerinin resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınması suretiyle sözleşmenin tamamlanabileceği, bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların ise yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. 

2. Tapu Kaydındaki Hisse Hatalarının Dava Açılmasına Gerek Kalmaksızın Düzeltilmesi 

Tapu Kanunu’na eklenen Ek madde 3 ile; kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan hataların dava açılmasına gerek kalmaksızın Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde düzeltilmesi imkanı getirilmiştir. 

Buna göre, hatadan olumsuz etkilenen hisse sahiplerine, intifa, sükna hakkı gibi ayni ve şahsi hak lehtarlarına hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak, ayrıca, tapu kaydının beyanlar hanesine, hatanın hangi işlemle düzeltileceği de belirtilecek ve bu belirtme düzeltme kesinleşinceye kadar korunacaktır.

Yukarıda saymış olduğumuz ilgililere yapılmış olan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde, ilgililerin onay ve izniyle düzeltme işlemi yapılacaktır. İlgililer tarafından 30 gün içinde içinde onay ve izin verilmezse hatalı kayıt resen, yani kendiliğinden, tapu müdürlüğü tarafından düzeltilecek olup, işlem sonucu ile birlikte düzeltme işlemine karşı, ilgililere yapılmış olan tebligattan itibaren altmış gün içinde asliye hukuk mahkemesinde ilgililerin dava açabilecekleri hususu ihtar edilecektir.

3. Süreli İpoteklerde Süre Bitiminde İpoteğin Terkini 

Tapu Kanunu’na eklenen Geçici madde 4, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu maddenin anlaşılabilmesi için incelemekte olduğumuz Torba Yasayla birlikte Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliği bilmek gerekmektedir. Torba yasa ile birlikte Türk Medeni Kanunu madde 883’e ek fıkra eklenmiş ve yürürlüğü 01.01.2020’ye bırakılmıştır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 883. maddesine “İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir.” fıkrası eklenerek İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesine atıf yapılmıştır. 

İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesine göre; İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru da, ipoteği taşınmazın siciline şerh vererek işler. Medeni Kanun’un 883. maddesine eklenen ek fıkra ile; eğer ipotek süreli ise ve sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde, İcra ve İflas Kanunu’nda bahsedilen bu şerh taşınmaz siciline konulmamışsa, ipoteğin, taşınmaz sahibinin yapacağı taleple tapu müdürlüğünce terkin ettirilebileceği düzenlenmiştir. 

Tapu Kanunu’na eklenen geçici madde 4 ise, yukarıda bahsettiğimiz yürürlük tarihi 01.01.2020 olan, Medeni Kanun madde 883’e eklenen ikinci fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde, belirtilen otuz günlük sürenin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan, 01.01.2020 tarihinde başlayacağından bahsetmektedir.

Avukat Kadir Kurtuluş


5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası!

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!