Trabzon Büyükşehir'den inşaat karşılığı otopark kiralama ihalesi!

Trabzon Büyükşehir'den inşaat karşılığı otopark kiralama ihalesi!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi; otopark yapım karşılığı kiralanması işi, yap-işlet-devret modeline uygun olarak ihale düzenliyor. Katlı otopark olan taşınmazın içerisinde yarı otomatik katlı otopark yapımı karşılığı 29 yıl süreyle kiralanacak. 


Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahahallesi Meydan Parkı 3. Etap ve katlı otopark yapımı karşılığı sözleşme süresince işletilmesi işi ihale ediliyor. 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
A- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
1 - TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ, İSKENDERPAŞA MAHALLESİ 305 ADA, 78,80,81,83,85,132 NOLU PARSEL ÜZERİNE MEYDAN PARKI 3. ETAP VE KATLI OTOPARK PROJESİ YAPIMI KARŞILIĞI SÖZLEŞME SÜRESİNCE İŞLETİLMESİ İŞİ
2 - Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi 305 ada, 78,80,81,83,85,132 nolu parselde bulunan imar durumu Katlı otopark olan taşınmazın içerisinde yarı otomatik katlı otopark yapımı karşılığı 29 (yirmidokuz) yıl süre ile kiralanması işi ihalesi Yap-İşlet-Devret modeline uygun olarak 12.02.2019 tarih ve saat 14:00’de ihale edilecektir. İhaleye ilişkin yapılacak olan Meydan 3. Etap Yarı Otomatik Katlı Otoparkın 4. Bodrum, 3. Bodrum, 2. Bodrum ve 1. Bodrum katın 1399,55 m2 ’lik kısmı yükleniciye Zemin kat (seyir terası) ve 1. Bodrumun
215,37 m2 ’lik kısmı İdareye kalacak ve hertürlü kullanımı idare tarafından yapılacaktır.
3 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü aylık 10.000,00TL+KDV kira bedelinin artırım yapılarak en yüksek teklif edene ihale edilecektir.
B- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Nufus cüzdan sureti
c) İkametgah belgesi
d) Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Şartname alındı makbuzu
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
h) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
TÜZEL KİŞİLER
j) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
k) Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
l) Şartname alındı makbuzu
m) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi
n) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
o) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
2) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
C- EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
1. İsteklinin 10.000.000,00.-TRY (OnmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 2.500.000,00.-TRY (İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası) dir.
3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
4. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 5. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir
6. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
7. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
8. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
9. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 10. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
D- İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER;
1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
2. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
3. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
4. İsteklinin cirosunun yaklaşık maliyet bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyet bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
5. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
6. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.
7. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
8. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
9. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
E- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
3. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
5. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
6. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
F- BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER:
1. 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) ÜSTYAPI/III. GRUP: Bina İşleri Benzer İş Olarak kabul edilecektir. 2. Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve yaklaşık maliyetin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
G- İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE;
1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
3. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4. Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 2.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.