27 / 06 / 2022

Trabzon Ortahisar'da 15.5 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Trabzon Ortahisar'da 15.5 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Trabzon Ortahisar Pazarkapı mahallesinde yer alan 4 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin muhammen bedeli 15 milyon 543 bin TL olarak belirlendi.Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Trabzon Pazarkapı mahallesinde yer alan 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 15 milyon 543 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
İhale, 31.01.2019 tarihinde Perşembe günü, 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı
Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde
100.00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes
ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici
peşin ödeyebileceği gibi, % 50 si peşin geri kalan kısmını her ay olmak üzere vade farksız 12 eşit taksitle de ödeyebilir.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden binde 5.69
oranında ihale karar pulu damga vergisini, taşınmazı taksitle alan iştirakçi ise ayrıca taksitli satış sözleşmesi için binde 9.48 oranında damga vergisini peşin
olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli
sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
5- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin
edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 31.01.2019 Perşembe günü 12:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.
İlan olunur.