30 / 09 / 2022

Tracon İnşaat Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Tracon İnşaat Danışmanlık Limited Şirketi, Cengiz Aktaş tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ataşehir, Mevlana Mahallesi, Şehit Emre Anşin Sokak' ta kuruldu.Tracon İnşaat Danışmanlık Limited Şirketi, Cengiz Aktaş tarafından 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ataşehir, Mevlana Mahallesi, Şehit Emre Anşin Sokak'ta kuruldu. 


Tracon İnşaat Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; 1- Yurt içinde ve dışında özel ve resmi kurum ve kişilere her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, her türlü inşaat plan, proje tanzimi, statik, kesin hesap ve müşavirlik hizmetlerini yapmak, her türlü inşaat, yol, kanal, iskele, liman, sondaj, kanalizasyon elektrifikasyon, endüstri tesisleri, boru hatları, enerji nakil hatları, tesisat, hafriyat taahhüt ve yapımı işlerini yapar, yaptırır. 2- Ayrıca bu işlerle ilgili her nevi projenin mühendislik hizmetlerinin ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesini üstlenmek, turizm ile ilgili olarak otel, motel, kamping, gazino, tatil sitesi inşa etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya verebilir. 3- Her nevi inşaat ve tesisat makineleri ve malzemelerinin, kreyn, vinç harç karma makineleri, dozer, kepçe ve benzeri araçların alımı, satımı, kiralanması, bakım onarımı pazarlamak ve ticaretini yapar.  4- Her nevi taş, mermer, alçı taşı, kırmataş, mıcır, kum, kireç çimento, traş istihraç edilmesi, bunların hazır beton, hazır harç ve betondan mamul buz, çatı kaplaması, künk, briket, prefabrike yapı elemanları imalatı, ithalatı, yurt içinde ve dışında pazarlamasını ve ticaretini yapmak. 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7- Her türlü mimarlık hizmetlerini, şehir ve imar planlarını hazırlar, uygulamalarını yapar, 8- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapar, Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 9- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yaparak, yeni şirketler kurar, kurulmuş şirketlere iştirak eder,  c. Şirket işletme konusuna dahil olan bütün malları kendi adı unvanı, markası, patenti ile başkaların imal ettirebilir, ithal ve ihraç edebilir. d. Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği işlerde her türlü iktisap hakkı, ruhsat, patent ihtira beratı, marka, teknik yardım lisans işletme ve imalat anlaşmaları yapabilir, bu hakları başkalarına kiraya verebilir, teknik mali ve ticari dış ticaretle ilgili tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. e. Teknik personeli yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir, yurt içinde ve dışında irtibat büroları, temsilcilikler ve bayilikler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında bankalardan her türlü kredi alabilir. Karşılığında teminat verebilir, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkullar üzerinde alacaklı lehine ipotek verebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Geri Dön