Trampa sözleşmesi örneği!

Trampa sözleşmesi örneği! Trampa sözleşmesi örneği!

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Trampa işlemi için taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. İşte, trampa sözleşmesi örneği!Trampa sözleşmesi örneği!

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Trampa işleminde söz konusu malların mevcut değerlerinin eşit olması şartı aranmıyor. 


Yani herhangi bir taşınır veya taşınmaz malla başka bir taşınır veya taşınmaz mal değiştirilecekse aradaki değer farkı  para ödenerek kapatılabiliyor. Trampa işlemine kısaca parasız değişim de denilebiliyor. Malların değiş tokuş edilmesi durumu trampa etmek olarak ifa ediliyor. 


 Borçlar Kanunu'nun 118'inci maddesine göre, iki, şahıs birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki taraftan biri borcunu alacağı ile takas edebiliyor. Takas işlemleri için gereken belgelerin temin edilmesi halinde takas işlemi gerçekleşiyor. Trampa işleminde taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. İşte, trampa sözleşmesi örneği!


Trampa sözleşmesi örneği!


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


../../…. tarihinde ………………..’...’ya, ...’da …………………………’i  .... ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.


Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.


Tapuda takas nasıl olur?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com