10 / 08 / 2022

Türkiye Kömür İşletmeleri, İzmir'in göbeğindeki o arsayı satışa çıkardı! İşte ihale tarihi!

Türkiye Kömür İşletmeleri, İzmir'in göbeğindeki o arsayı satışa çıkardı! İşte ihale tarihi!

Türkiye Kömür İşletmeleri İzmir'deki arsasını satışa çıkardı. Taşınmaz İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar Mahallesi'nde konumlanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri İzmir'deki arsasını satışa çıkardı. Taşınmaz İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar Mahallesi'nde konumlanıyor. İhale konusu 8509 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz malın tahmin edilen bedeli: 153 milyon 100 bin TL ve 8510 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz malın tahmin edilen bedeli: 1 milyon 684 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1- İdarenin; a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle /  Ankara  b) Telefon Numarası : 312 540 10 00 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] 2- İhale konusu: Kurumumuza ait  İzmir  Konak Halkapınar 8509 Ada 2 Parsel ve 8510 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazların Satış İhalesi 3- İhale konusu taşınmazların adres ve tapu bilgiler:

1. Taşınmaz; Maliki : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İli : İzmir İlçesi : Konak Mahalle : Halkapınar Mahallesi Ada No : 8509 Parsel No :

2 Yüzölçümü : 6124,00/7734,94 m2 Hisse Pay/Payda : 612400 /773494 Nitelik : Arsa Tapudaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. İmar Durumu : İmar Durum Belgesindeki gibidir. 2. Taşınmaz; Maliki : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İli : İzmir İlçesi : Konak Mahalle : Halkapınar Mahallesi Ada No : 8510 Parsel No : 1 Yüzölçümü : 67,37/6064,15 m2 Hisse Pay/Payda : 6737/606415 Nitelik : Arsa Tapudaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. İmar Durumu : İmar Durum Belgesindeki gibidir

4- İhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü ( Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 no.lu oda ) ve Atatürk Caddesi 13 Eylül Mah. NO: 111 PK:45500 Soma / MANİSA adresinde bulunan ELİ İşletme Müdürlüğü'nde görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 250,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR **********************80 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, TC/vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde [email protected] e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

5- İhalenin; a) Yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad.No:12 Yenimahalle / ANKARA b) Tarihi-Saati : 15/03/2022 - 14.30 c) Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma)

6- Teklif zarfı 10/03/2022 Perşembe günü saat 14.30' e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No :12 06330 Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektupları en az 12/07/2022 tarihine kadar süreli olmalıdır.

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. İhale konusu 8509 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz malın tahmin edilen bedeli: 153.100.000,00 TL ve 8510 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz malın tahmin edilen bedeli: 1.684.250,00 TL.

Türkiye Kömür İşletmeleri, İzmir in göbeğindeki o arsayı satışa çıkardı! İşte ihale tarihi!

9- İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b) İkametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir Makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yetkililerini de gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi,

i) Yer görme belgesi (Kurum yetkilisinin imzası bulunmasa da; sunulan belge, Katılımcı/Katılımcıların işbu işe ilişkin ihale dosyasını okuduğu, taşınmazı yerinde tetkik ettikleri ve şartlarının tümünü kabul ettikleri anlamına geldiği kabul edilecektir.)

j) Bu Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

k) Şartnamenin satın alındığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 10- TKİ İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İzmir'de 26.2 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat ihalesi!

İzmir'de 14.9 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!