28 / 06 / 2022

Türkşeker Kırşehir Fabrikası büfesinin kiralama işi ihalesi 17 Kasım'da!

Türkşeker Kırşehir Fabrikası büfesinin kiralama işi ihalesi 17 Kasım'da!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası İşçi Barakaları Önünde bulunan Büfenin kiraya verilmesi işi Açık İhale usulü ile yapılacak. Kiralama ihalesi 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek...
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


Fabrikamıza ait 1 (bir) adet İşçi Barakaları Önünde bulunan Büfenin kiraya verilmesi işi Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  3862216130 - 3862216138

c) Elektronik Posta Adresi                  :  [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    adres                                               :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir

b) Tarihi ve saati                                 :  17.11.2014 - 10:00

c) İşin Süresi                                       :  12 (Oniki) aydır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüş suretlerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a - Teklif vermeye yetkili Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi

b - Bağlı bulunduğu Oda veya Sanayi Odası Belgesi

c - Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi

d - İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi

e - Vekaleten ihaleye katılması halinde Noter Onaylı Vekaletname

f - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

g - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (EllidokuzTürk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilecektir.

7 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

10 - İhalede, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9667/1-1