Ulus Tarihi Kent projesine iptal davası

Ulus Tarihi Kent projesine iptal davasıŞehir Plancıları Odası Ankara Şubesi belediye meclisince onaylanan Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın iptali için dava açtı.
 


TMMOB Şehir Plancıları Odası  Ankara  Şubesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 15 Haziran 2007 tarihinde onaylanan, "1/5000 ölçekli Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ve "1/1000 ölçekli Ankara Tarihi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na" ilişkin kararlarının, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara İdare Mahkemesinde dava açtı.


İptali istenen nazım imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun'a ve bu kanunlarla ilişkili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ileri sürüldü.


Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı'nı inceleyen kurulun, yenileme projeleri arasında sayılmayan koruma amaçlı nazım imar planı ile koruma amaçlı uygulama imar planını, yetkilerini aşarak onayladığı belirtilen dilekçede, "Yeni planda kentin kültürel mirasını dışlayan ve ranta dayalı çözümler üretilmiştir. Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin, kentin belleğini oluşturan ve gelecek kuşaklara korunarak aktarılması gereken kültürel ve tarihi miras niteliği yok sayılmıştır" denildi.


Dilekçede, planın, yıkımı istenen bölgede yaşayan ailelere, çalışanlara ve iş yerlerine yeni olanaklar, stratejiler geliştirmediği kaydedilerek, planın bu yönüyle koruma amaçlı imar planı niteliği taşımadığı ileri sürüldü.


Plana göre, Anafartalar Çarşısı, Ulus İşhanı, Ulus Şehir Çarşısı, Ankara Hali, PTT ve Türk Telekom binaları, Gümrük Müsteşarlığı ek binası ve 100. Yıl Çarşısı'nın yıkılacağı hatırlatılan dilekçede, planın, Cumhuriyet tarihinin en pahalı ve en büyük yıkım operasyonuna yol açacağı savunuldu.


Dava dilekçesinde, iptali istenen planların yapım süreçlerinin ve onay süreçlerinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, "Terörün yıkamadığı Anafartalar Çarşısı bombalamadan sonra sivil toplum kuruluşları ve halkın katkılarıyla onarılmış ve yenilenmiştir. Dava konusu planla, Anafartalar Çarşısı bu kez belediye tarafından yıkılacak, terörün yapamadığı, bir imar planı ile yapılmış olacaktır" görüşüne yer verildi.