11 / 08 / 2022

Uşak Seramik 28 Nisan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Uşak Seramik 28 Nisan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Uşak Seramik Sanayii A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Uşak Seramik 28 Nisan 2014 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı.Uşak Seramik tarafından yapılan açıklama şöyle;


2013 faaliyet dönemine ilişkin 28.04.2014 tarihli genel kurul yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.


Alınan Kararlar1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı Seri: XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2013 yılı karı- zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilerleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.

5. S.P.K nın Seri : IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2013 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.

10. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiği için gündemin bu maddesinde yeni yönetim kurulunun seçilmemesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. EGK sisteminde toplantıya katılan 2 adet hisse red oyu kullanmıştır. Aynı zamanda EGK Sisteminde "SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın Yönetim Kurulu üyesi atanması uygun olacaktır." önerisi ile muhalefet şerhi koymuştur.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 9.000 TL Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2014 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

13. T.T.K.'nun 6102 sayılı kanun hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi ön görülen değişiklileri içeren 05.12.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Şirketimiz esas sözleşmesinin genel kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

15. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 10,32'de son verildi.