12 / 08 / 2022

Üsküdar Belediyesi'nden 13.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Üsküdar Belediyesi'nden 13.2 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Kadıköy Suadiye'de bulunan ticaret ve konut alanı vasıflı arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 13 milyon 293 bin TL olarak belirlendi.İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, Kadıköy Suadiye'de bulunan ticaret ve konut alanı vasıflı arsayı 13 milyon 293 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 8 Nisan 2021 günü gerçekleşecek. 

Üsküdar Belediyesi nden 13.2 milyon TL ye satılık arsa!

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe Mahalle: İstanbul/Kadıköy/Suadiye
Ada no: 333
Parsel no: 6
Alanı (metrekare): 316,50
Cinsi: Arsa
İmar durumu: Ticaret + konut alanı
Fiili durumu: Boş
Muhammen satış bedeli: 13.293.000.00 TL
Geçici Teminat Bedeli: 396.790.00 TL
İhale tarihi ve saati: 08.04.2021 10:00

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 08.04.2021 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:00'da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayı veya Esnaf Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.